2. REDNA SEJA SVETA ZAVODA OŠ MINKE NAMESTNIK – SONJE

V četrtek,  22. 2. 2018 se je ob 16.00. uri v zbornici OŠ Minke Namestnik – Sonje pričela 2. redna seja sveta zavoda.

Osrednji del seje sveta zavoda je predstavljala 3. tč. dnevnega reda: Letno poročilo za leto 2017. Ravnateljica ga. Klavdija Fridrih je predstavila Poslovni del letnega poročila, ki zajema dve polovici šolskega leta. Prva polovica je šolsko leto 2016/2017, v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 in druga polovica šolsko leto 2017/2018, v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

V šolsko leto 2017/18 je vstopilo 57 učencev, od tega 33 učencev v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in 24 učencev v posebni program vzgoje in izobraževanja, 12 od zgoraj omenjenih učencev je vključenih v domsko oskrbo. 1 učenec se je meseca septembra vpisal v posebni program vzgoje in izobraževanja, 1 učenec posebnega programa vzgoje in izobraževanja in domske oskrbe pa se je meseca novembra na podlagi odločbe o usmeritvi izpisal in vključil v Zavod Dornava.

Pouk se izvaja v 4-ih oddelkih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, 4-ih oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja, 2-eh vzgojnih skupinah in 2-eh oddelkih podaljšanega bivanja. V večinskih osnovnih šolah in vrtcih njihove strokovne delavke izvajajo 203 ure dodatne strokovne pomoči, v okviru katerih obravnavajo 113 otrok. Te ure in št. otrok se tekom leta spreminja na podlagi novih odločb o usmeritvi. Realizirani so vsi cilji in dejavnosti, ki so jih načrtovali v času od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

V šolskem letu 2017/18 so si v letnem delovnem načrtu zadali prednostni nalogi:

  • ozaveščanje otrok in staršev o varni rabi IKT-ja, ker so zaznali izrazito povečanje objavljanja neprimernih vsebin in fotografij na družbenih omrežjih ter posredovanja le-teh med učenci
  • vpeljevanje elementov formativnega spremljanja v sam pouk in ustvarjanje bolj spodbudnega učnega okolja za vse učence.

Skozi celotno leto 2017 so sproti opravljali redna vzdrževalna dela ter odpravljali napake in okvare. V domu šole so spalne prostore prestavili v 2. nadstropje, v 1. nadstropju pa so uredili 3 nove učilnice zaradi povečanja števila učencev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Nove učilnice so ustrezno uredili in opremili z novimi tablami. Prav tako so v domu šole zaščitili vse radiatorje, da preprečijo poškodbe učencev. Na šoli so reklamirali delo sanacije sanitarij, ker so na novo položene keramične ploščice začele pokati in odstopati. Sanacija se je izvedla v poletnem času. V jesenskem času so na šoli zamenjali mize in stole v 5-ih učilnicah.

Računovodski del letnega poročila je predstavila ga. Mateja Solatnik, računovodski servis M Biro d. o. o. Iz poslovanja za leto 2017 je razvidno, da na dan 31. 12. 2017 izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki, ki znaša 6.582,65 €, kar pomeni, da so v letu 2017 poslovali gospodarno in preudarno.

Največji dosežek v letu 2017 je bil nakup novega kombija v vrednosti 24.000,00 €. Sredstva so zbrali s pomočjo koncerta, ki so ga izvedli decembra 2016 in številnih donatorjev ter občine Slovenska Bistrica.

V nadaljevanju seje zavoda je bila ugotovljena 100 % delovna uspešnost ravnateljice v letu 2017 in potrjen predlog njenega letnega dopusta za leto 2018 v višini 35 dni.

K.V.