ZIMSKA SLUŽBA NA OBMOČJU SLOVENSKE BISTRICE

Sneženje, ki je v teh dnevih zajelo velik del Slovenije, povzroča preglavice v prometu po vsej državi. Vozne razmere so slabše kot običajno, zato se podaljša tudi potovalni čas. Ponekod veter dela snežne nanose. Zaradi slabih vremenskih razmer se je zgodilo tudi več prometnih nesreč. V prihodnjem tednu naj bi se v času med nedeljo in sredo temperature spustile pod -15 stopinj Celzija.

Kdo izvaja v Občini Slovenska Bistrica zimsko vzdrževanje krajevnih, občinskih in državnih cest?

ZIMSKO VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST

Občina Slovenska Bistrica je v skladu s 1. odstavkom 16. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica s pogodbo prenesla izvajanje obvezne javne gospodarske službe vzdrževanja lokalnih cest na območju občine Slovenska Bistrica in mestnih ulic v mestu Slovenska Bistrica na Komunalo Slovenska Bistrica d. o. o.

V času koledarske zime od 15. novembra do 15. marca se izvaja zimska služba. Dela se izvajajo v skladu s predloženim planom izvajalca del v odvisnosti od vremenskih razmer. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.

Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za izvajanje zimske službe na

lokalnih cestah in ulicah v mestu Slovenska Bistrica ter za izvajanja zimske službe na javnih poteh v okviru krajevnih skupnosti. Razrez sredstev za zimsko službo po krajevnih skupnostih je v letošnjem letu izveden po ključu, ki je razviden pri finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnostih v skupni višini 148.471 € (Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018– II. obravnava, z dne 20. 2. 2018).

ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN DRŽAVNIH CEST

Cestno Podjetje Ptuj opravlja celovito vzdrževanje več kot 500 kilometrov državnih in skoraj 1000 kilometrov občinskih cest in javnih poti. Njihovo delo poteka na območju občin Spodnjega Podravja, v trikotniku med Središčem ob Dravi, Slovenskimi Konjicami in Mariborom. Na jugu skrbijo za ceste do hrvaške meje.

Vzdrževanje zajema dejavnosti v zimskem in letnem času, ko njihovi zaposleni skrbijo za to, da občanom zagotovijo normalne vozne razmere, jih opozorijo na nevarnosti in sproti odpravijo ovire na cestišču in ob njem, ki bi lahko ogrožale voznike in sopotnike.

Vzdrževanje je razdeljeno po bazah: Cestna baza Ptuj, Cestna baza Maribor, Cestna baza Slovenska Bistrica, Cestna baza Ormož.

Na območju baze Sl. Bistrica vzdržujejo občinske ceste v občinah Makole, Poljčane in Oplotnica, v skupni dolžini 302 km in državne ceste v skupni dolžini 145 km.

Vseh posledic sneženja se ne da sanirati naen­krat. Zato je pomembno, da občani razu­memo način delovanja in s svojim razumevanjem prioritet ter strpnostjo pripomoremo k hitremu in učinkovite­mu ukrepanju.

K. V.