20. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica

V torek, 20. februarja, se je ob 15.00 uri v sejni sobi občine Slovenska Bistrica pričela 20. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica.

Predlagani dnevni red:

 1. tč.: Ugotovitev sklepčnosti
 2. tč.: Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 12. 12. 2017
 3. tč.: Potrditev dnevnega reda 20. redne seje
 4. tč.: Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – II. obravnava
 5. tč.: Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – I. obravnava
 6. tč.: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič – I. obravnava
 7.  tč.: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica – II. obravnava
 8. tč.: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica – II. obravnava
 9. tč.: Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava
 10. tč.: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Zapelji me (sistem za izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest)«
 11. tč.: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev križišča na Ratejevi ulici v Slovenski Bistrici«
 12. tč.: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova lokalne ceste Slovenska Bistrica-Pečke, III. faza«
 13. tč.: Novelacija investicijskega programa (IP) »Izgradnja vrtca v Ozki ulici«
 14. tč.: Informacija o poteku projekta »Celovita in delna energetska prenova javnih objektov v občini Slovenska Bistrica«
 15. tč.: Prenos koncesije z družbe UNIOR d. d. na družbo UNITUR d .o. o.
 16. tč.: Letni program športa v občini Slovenska Bistrica za leto 2018
 17. tč.: Program ljubiteljske kulture v občini Slovenska Bistrica za leto 2018
 18. tč.: Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za leto 2017
 19. tč.: Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2017
 20. tč.: Kadrovske zadeve: imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica
 21. tč.: Odgovori na vprašanja in pobude
 22. tč.: Vprašanja in pobude
 23. tč. Informacije: razno.

Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani občine:

https://www.slovenska-bistrica.si/objava/124903

Osrednjo pozornost so namenili 4. točki: Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – II. obravnava. Odlok so potrdili z 19 – imi glasovi za.

Občinski svet je sprejel tudi nekaj investicijskih projektov, in sicer:

 • projekt »Zapelji me (sistem za izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest)«
 • »Ureditev križišča na Ratejevi ulici v Slovenski Bistrici«
 • »Obnova lokalne ceste Slovenska Bistrica-Pečke, III. faza« in
 • Novelacijo investicijskega programa (IP) »Izgradnja vrtca v Ozki ulici«.

Svetniki so se seznanili tudi o poteku projekta »Celovita in delna energetska prenova javnih objektov v občini Slovenska Bistrica«.

Občinski svet je med drugim imenoval še predstavnike občine v Svet zavoda Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica (20. tč, Kadrovske zadeve).

K.V.

Foto: Tjaša Brglez