21. redna seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica

V torek, dne 17. aprila, je v sejni sobi občine Slovenska Bistrica potekala 21. redna seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica.

Uvodoma je sprejel zaključni račun občine za leto 2017, ki se brez prilog objavi v Uradnem listu RS, celotno gradivo pa na spletni strani občine Slovenska Bistrica (www.slovenska-bistrica.si) in program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2018.

Svetniki so potrdili nekaj prostorskih odlokov:

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« – I. obravnava,
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod« – I. obravnava,
 • Občinski podrobni prostorski načrt »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca« – seznanitveno gradivo,
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad – I. obravnava

in obravnavali odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica. Prejšnji odlok, ki je star že skoraj 20 let, namreč ne odraža več dejanskega stanja v naravi, zato bodo izdelali novo banko cestnih podatkov.

Občinski svet je med drugim sprejel tudi 3 investicijske projekte, in sicer za:

 • Obnovo kopališča Slovenska Bistrica,
 • Nadzidavo Zdravstvenega doma in
 • Dograditev 2. OŠ v Slovenski Bistrici.

V nadaljevanju so se svetniki seznanili še s poročili o trendih varnostnih pojavov na območju občine, o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti in o delu medobčinskega inpšektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Slovenska Bistrica v letu 2017.

Ob koncu je občinski svet obravnaval še nekaj premoženjskih:

 • prenos stvarnega premoženja v last Občine Slovenska Bistrica v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Trg svobode, Ljudska univerza, zemljišče na Ošlju, spomenik NOB Visole)

in kadrovskih zadev:

 • imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
 • imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica
 • mnenje h kandidatoma za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
 • mnenje h kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevevec.

K. V.

Foto: Tjaša Brglez