4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE – IZJAVA ZA JAVNOST

Vir: Ruše.si

V ponedeljek, 13. marca 2023, je v konferenčni dvorani Gasilskega doma Ruše, potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše.

Dnevni red seje OSOR je obravnaval naslednje točke:

  1. Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2023 – prva obravnava (popravljen predlog proračuna)

Popravljen predlog proračuna za leto 2023 je v prvi obravnavi predvidel 10.428.361,18 evrov prihodkov in 10.556.039,09 evrov odhodkov. Za investicije je v prvi obravnavi predvidenih 4.338.069,53 evrov, kar obsega 41,10 % vrednosti proračuna.

Na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše so svetniki podali svoja stališča, predloge in pripombe, ki so bile v popravljenem predlogu proračuna tudi upoštevane. Spremembe, ki so nastale so:

–        prvoten predlog proračuna je vseboval oceno realizacije za leto 2022, v popravljen dokumentu je priložena realizacija 2022;

–        zmanjšala so se sredstva, ki so v proračunu namenjena za informiranje, 5.000 eur je v popravljenem dokumentu namenjeno mladinskim programom, ki jih bo izvajal Javni zavod RAST;

–        iz načrta razvojnih programov za leto 2024 se je izločil gostinsko servisni objekt na Arehu v vrednosti 150.000 eur;

–        iz predloga letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023 so izločena vsa stanovanja, razen nezasedenega stanovanj na Areški cesti 11, Mali Beograd 9 (Policijska postaja Ruše), Kolodvorska 9 (Upravne enote Ruše) ter območje OPPN S8 ob Jamnikovi ulici (Parc. št. 353/2 ter 353/3, k.o. Ruše)

Popravljen predlog proračuna Občine Ruše za leto 2023 v prvi obravnavi je bil sprejet, zanj je glasovalo 9 svetnikov, 8 jih je bilo proti.

Občinski svet Občine Ruše je potrdil tudi sklep, da se Predlog proračuna Občine Ruše za leto 2023 da v javno razpravo. Javna razprava o predlogu proračuna Občine Ruše za leto 2023 bo potekala od 14.3. do 15.4.2023.

V primeru nesprejetja proračuna Ustava Republike Slovenije določa, da se financiranje občine nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Zato so svetniki Občinskega sveta Občine Ruše na seji soglasno potrdili sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Ruše v obdobju april – junij 2023.

  1. Letni program športa v Občini Ruše za leto 2023

Letni program športa (LPŠ) določa obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, ter obseg sredstev, ki se za njihovo uresničevanje zagotovijo v proračunu občine.

V LPŠ za leto 2023 so zagotovljena sredstva tudi za športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami na priporočilo notranje revizijske službe. V kolikor sredstva ne bodo razdeljena se prerazporedijo na prostočasno športno vzgojo otrok in mladine.

Za leto 2023 so predvidena sredstva za sofinanciranje programov športa iz javnih sredstev, po obsegu in vrsti dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje v skupni višini 966.175,00 EUR. V okviru teh sredstev so za namen razdeljevanja po javnem razpisu predvidena sredstva za:

– sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v višini 173.250,00 EUR in

– sofinanciranje investicij/opreme izvajalcem letnega programa športa v višini 10.000,00 EUR.

V letu 2023 ni predvidenih večjih investicij v športne objekte in infrastrukturo, sredstva so zagotovljena le za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega športnega objekta – MK strelišče in pomožni prostori na nogometnem stadionu.

Občinski svet Občine Ruše je Letni program športa v Občini Ruše za leto 2023 potrdil z 18 glasovi za in nobenim proti.

Vir:Ruše.si