Covid-19: Omejitve zbiranja in gibanja

Dr. Bojana Beovič, vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje (vir: arhiv)

Z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa so trenutno v veljavi številni ukrepi in omejitve, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi priporočil stroke. Po navedbah epidemiologov se število okuženih v državi ne zmanjšuje, včeraj so potrdili že rekordnih preko 2200 novih okužb.

V nadaljevanju na zelo pregleden način objavljamo podatke o omejitvah zbiranja in gibanja državljanov in državljank, kar vam bo zagotovo prišlo zelo prav.

Omejitve zbiranja in gibanja

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja in gibanja ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko stanje v Sloveniji.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se:

 • začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji,
 • začasno omeji prehajanje med občinami,
 • omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

Zbiranje

Prepovedano zbiranje ljudi

Na območju celotne Slovenije je prepovedano:

 • zbiranje več kot 6 ljudi,
 • prireditve,
 • javni shodi,
 • poroke in
 • verski obredi.

Dovoljeno zbiranje ljudi

Dovoljeno je zbiranje nad 6 ljudi samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili oziroma NIJZ. Dovoljeno je zbiranje tudi za skupino oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Gibanje

Prepovedano gibanje ljudi

Začasno je na območju celotne Slovenije prepovedano gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,
 • dostop in nudenje storitev za nujne primere,
 • opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Prepovedano prehajanje med občinami

Prepovedano je prehajanje med občinami, razen posameznikom za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom (več pod Vzdrževanje grobov).

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju občin v primeru uveljavljanja ene izmed 13 izjem je treba imeti pri sebi ustrezno dokazilo (npr. zemljiškoknjižni izpisek za lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti ipd.) in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Dokazilo in izjavo je treba na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča omogočeno tudi izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Svetujemo tudi upoštevanje drugih ukrepov za zajezitev širjenja okužb.

Dovoljeno je gibanje pristojnih služb za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Prebivališče

Za prebivanje v občini šteje stalno ali začasno prebivališče, pri čemer je lahko posameznik nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Stiki z otroki razvezanih staršev in varstvo otrok

Prehajanje občin zaradi vzdrževanja stikov med otroki in starši sodi med izjemo zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Ob prehajanju občin in izvajanju stikov mladoletnih otrok s starši je treba kot dokazilo pri sebi imeti sodno poravnavo ali sodno odločbo.

Pri varstvu mladoletne osebe, ki potrebuje pomoč, naj ima oseba kot dokazilo izjavo staršev in kopije dokumentov teh otrok in staršev.

Tranzit

Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo občino ali v drugo državo, razen v primeru uveljavljanja katere od 13 izjem iz 4. člena odloka. V tem primeru priporočamo čim manj postankov in dosledno upoštevanje priporočil NIJZ ob morebitnih postankih.

Ker je z odlokom prepovedano gibanje ljudi v Republiki Sloveniji med 21. in 6. uro, je tudi tranzit za prebivalce Slovenije in tuje turiste, ki so nastanjeni v Republiki Sloveniji, omejen med 21. in 6. uro, razen če gre za nujne primere (pravica do tranzita iz ene države v drugo preko ozemlja Republike Slovenije, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo, izvajanje nujnih delovnih nalog in dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil in potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji).

Tranzit iz ene države v drugo čez ozemlje Republike Slovenije je mogoč, vendar ob predpostavki, da bo oseba zaradi ukrepov sosednjih držav lahko zapustila območje Slovenije. Oseba mora Slovenijo zapustiti v dvanajstih urah, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo le nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina).

Vzdrževanja grobov

Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno.

Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (npr. položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno.

Pogrebi

Pogrebi so dovoljeni v skupini do največ šest oseb ob upoštevanju priporočil NIJZ. Skupina več kot šest oseb je mogoča le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Nadzor

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija v okviru svojih nalog in pristojnosti.

Inšpekcijski nadzor opravljajo:

 1. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri opravljanju gostinske dejavnosti
 2. Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri opravljanju trgovinske dejavnosti
 3. Inšpektorat za infrastrukturo v javnem potniškem prometu
 4. Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri izvajanju organizirane športne dejavnosti, nad vsemi osebami prisotnimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na območju športnih prireditev
 5. Inšpektorat za javni sektor
 6. Inšpektorat Republike Slovenije za delo v delovnem okolju delodajalca
 7. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri nadzoru izvrševanja predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva, vinarstva, lovstva in ribištva,
 8. Urad Republike Slovenije za kemikalije glede ustreznosti, učinkovitosti, dostopnosti na trgu in uporabe razkužil v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in skupnih prostorih večstanovanjskih stavb, kjer je določeno obvezno razkuževanje rok.

Vir: hwww.gov.si/teme/

M. P.