Družinski prejemki zaposlenih v Avstriji (1)

(vir: pixabay.com)

Center za socialno delo Maribor, Enota Pesnica, obravnava postopke za pridobitev pravic iz naslova družinskih prejemkov (otroški dodatek, starševski dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek) za občine Pesnica, Šentilj in Kungota.

Veliko občanov navedenih občin je zaposlenih v Republiki Avstriji. Pretežno so to mlajši ljudje, ki imajo novorojence ali šoloobvezne otroke.

Na center za socialno delo se obrača veliko občanov z vprašanji glede upravičenosti in uveljavljanja družinskih prejemkov v Republiki Sloveniji in v Republiki Avstriji. V CSD so zato pripravili nekaj pojasnil.

Tokrat povzemamo pojasnila za otroški dodatek in dodatke za veliko družino:

Otroški dodatek (familienbeihilfe) in dodatek za veliko družino

Otroški dodatek pripada v Avstriji vsaki osebi, ki je tam zaposlena, in sicer od rojstva do 18. leta v primeru šolanja ali do konca študija oziroma 24. leta starosti. V primeru služenja vojaškega roka se podaljša do 25 leta.

V Sloveniji pripada otroški dodatek staršem za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, razen ko je eden od staršev zaposlen v Avstriji in drugi starš brez zaposlitve ali sta oba starša zaposlena v Avstriji.

Vlogo v Avstriji vlaga tisti starš, ki ima enaki stalni naslov kot otrok.

Avstrija ne pozna pravice do dodatka za veliko družino. Upoštevajo se enaka pravila kot pri izplačevanju otroškega dodatka in se upošteva kot družinski prejemek pri uveljavljanju otroškega dodatka v Avstriji.

Pristojnosti glede upravičenosti in izplačevanja otroškega dodatka glede na kombinacijo, kje sta biološka starša zaposlena, so naslednje:

  1. V primeru, da sta oba starša zaposlena v Avstriji, je za izplačevanje otroškega dodatka pristojna Avstrija. Vlogo za otroški dodatek vlaga v Avstriji tisti starš, ki ima skupno stalno prebivališče z otrokom. Staršema ni treba vloge vlagati v Sloveniji.
  2. V primeru, da je eden od staršev zaposlen v Avstriji, drugi starš pa je brez zaposlitve, je pristojna za izplačevanje otroškega dodatka Avstrija in vlaga vlogo za otroški dodatek v Avstriji tisti starš, ki je zaposlen v Avstriji in izpolnjuje pogoj, da ima skupno stalno prebivališče z otrokom. Starša v Sloveniji ne rabita vlagati vloge za otroški dodatek,
  3. V primeru, da je eden od staršev zaposlen v Avstriji, drugi starš pa je zaposlen v Sloveniji, mora vložiti vlogo za otroški dodatek v Sloveniji, ki je primarno pristojna za izplačevanje otroškega dodatka tisti starš, ki je zaposlen v Sloveniji. Nato vloži vlogo za izplačilo razlike otroškega dodatka v Avstriji tisti starš, ki je zaposlen v Avstriji,
  4. V primeru, če je eden od partnerjev zaposlen v Avstriji, drugi pa nezaposlen in ne prejema nikakršnih dohodkov ter ne živita skupaj oz. nimata skupnega stalnega prebivališča, mora partner, ki je zaposlen v Avstriji plačevati preživnino v višini avstrijske norme (cca 100 evrov), nato lahko vloži zahtevek za otroški dodatek v Avstriji tisti starš, ki ni zaposlen in ima otrok z njim skupno stalno prebivališče (Familienbeihilfe).

Za uveljavljane otroškega dodatka v Avstriji so potrebni naslednji obrazci: E411, E401, BEIH 38 (letno izplačilo razlike) in BEIH 100 (mesečno izplačilo) ali tudi drugi E obrazci glede na specifičnost primera. Vse obrazce lahko dobite na Finanzamt Österreich (BMF)-izberete najbližjo.

Obrazce E401 in E411 najdete tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialo delo in enake možnosti. Izpolnjene obrazce BEIH38 ali BEIH100 (familienbeihilfe), E401,  E411 ter ostale priloge, ki so potrebne, se oddajo na najbližjem Finanzamt Österreich.

Ustanove v naših sosednjih državah, kjer se lahko vložijo vloge za starševske prejemke, so:

  • INPS v Italiji,
  • Magyar Allamkincster na Madžarskem.

Izpolnjevanje obrazcev:

  1. Obrazec E411 

V obrazcu izpolnite del A, točke 1, 2 in 3.

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji od 1.1.2018 naprej v potrditev ne sprejema več obrazcev E 411 neposredno od strank, temveč potrjuje le tiste, ki jih prejme od pristojnih institucij iz tujine. Podatke na obrazcu E411 naj bi si države izmenjale enkrat letno.

  1. Obrazec E401

Na obrazcu morate izpolniti točke 1, 2 in 4. Točko 6 in 8 v obrazcu potrjuje krajevno pristojna upravna enota – Sektor za upravne notranje zadeve.

  1. Obrazec E402

Je potrebno priložiti vlogi za otroški dodatek v primeru, ko so otroci polnoletni. Obrazec mora potrditi izobraževalna ustanova, katero otrok obiskuje.

Vsa dodatna pojasnila lahko občani dobijo na Centru za socialno delo Maribor Enota Pesnica, telefon 02 654-4220 ali 02 654-4229, elektronski naslov [email protected] ali [email protected]

Za ostale dodatke bomo pojasnila objavili jutri.

Vir: kungota.si

M. P.