Duplek: Občina najavila javno razgrnitev osnutka OPPN za del območja v Vurberku

(vir: občina Duplek)

Občina Duplek je naznanila javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja VF – 3 k. o. Vurberk. Gradivo bo javno razgrnjeno od 1. do 30. avgusta 2022, v prostorih očine Duplek.

Vpogled v gradivo bo mogoč v času uradnih ur na sedežu občine.

Podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor, med njimi zlasti za gradnjo novih objektov, merila in pogoje za urejanje okolja, javne gospodarske infrastrukture in za varstvo okolja.
Območje se nahaja v jugovzhodnem delu občine Duplek, v središču katastrske občine Vurberk, med naslednjima občinskima javnima cestama: severovzhodno od LC št. 081130, odsek 081131 Dvorjane – Vurberk – Čreta – Farošak in jugozahodno od JP št. 583010, odsek 583011 Vurberk (Plesnik – Kociper), ter obsega naslednje zemljiške parcele oz. dele zemljiških parcel št.: 313/12, 313/38, 313/37, 313/11, 313/5, vse v k.o. Vurberk. Območje OPPN meri skupaj približno 4.751 m².

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 3. avgusta 2022, ob 16. uri na sedežu občine Duplek (Glonarjeva dvorana v pritličju).

V času javne razgrnitve in javne obravnave, lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu. Pripombe in predloge se lahko poda:
– pisno ali ustno na javni obravnavi,
– na mestu javne razgrnitve, v času uradnih ur občinske uprave, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,
– pisno na naslov občine Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek,
– elektronsko na e-naslov [email protected], kjer se v zadevi nevede: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN za del območja enote urejanja prostora VF-3«.
Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
Občina bo po končani javni razgrnitvi proučila podane pripombe, predloge in mnenja, podane v času javne razgrnitve in javne obravnave in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani občine.
Več: duplek.si
M. P.