Duplek: Spreminjanje Občinskega prostorskega načrta

Duplek

Občina Duplek je začela z zbiranjem pobud in predlogov za izvedbo prvih sprememb in dopolnitev OPN Občine Duplek (SD OPN-1).

Zato poziva vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane občine Duplek in druge fizične in pravne osebe, da oddajo pobude oziroma svoje predloge.

Zbiranje pobud poteka do vključno 31. avgusta 2022. Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča (priloženo mora biti pooblastilo), v primeru solastništva, pa vsi solastniki zemljišča.

Pobude, ki jih bo Občina prejela po 1. septembru 2022 ne bodo obravnavane.

Pobudo posredujete na obrazcu »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA«, dosegljivem na spletni strani občine, dobite ga tudi v sprejemni pisarni Občine Duplek.

Izpolnjen obrazec z obveznimi prilogami posredujte na naslov Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek ali po elektronski pošti na naslov [email protected], prav tako ga lahko oddate tudi osebno na občini v času uradnih ur.

Podrobnejša navodila za oddajanje pobud so dostopna na povezavi: duplek.si

M. P.