Duplek: Številni projekti za razvoj občine

Občina Duplek (vir; MojaObčina.si)

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi.

Iz proračunskih virov države je za razvoj slovenskih občin realiziranih in predvidenih skupaj 6,76 milijarde evrov, iz evropskih skladov pa je odobrenih 1,22 milijarde evrov.

S temi sredstvi bo v Sloveniji skupno izvedeno 2416 projektov, od tega bo 2185 projektov sofinanciranih iz EU sredstev.

Kljub izrednih razmeram v zadnjih dveh letih, ki smo jih bili priča zaradi pojava virusa SARS-COVID 19, pa je vlada pod vodstvom Janeza Janše uspešno zagnala vrsto projektov po celotni Sloveniji.

Projekti v Občini Duplek

Tudi v Dupleku smo priča projektom, ki jih sofinancira država, in sicer v vrednosti nekaj več kot 44,3 milijonov evrov, iz evropskih skladov pa dodatno še 13,3 milijonov evrov. V nekaterih delih gre za projekte, ki zajemajo tudi sosednje podravske občine.

Do sedaj so bili v občini Duplek realizirani oziroma v izvajanju trije projekti:

– Največji med njimi je sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave, in sicer v vrednosti 3.400.000 evrov.

– Sledi mu celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine Hajdina v znesku 1.782.755, ki je še v izvajanju.

– Kot tretji pa je bila realizirana ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča.

Letos: V letošnjem letu je predvidena še realizacija obnove gradu Vurberk, projekt Učimo se v naravi ter vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih.

Naslednje leto: V naslednjem letu pa Občino Duplek čaka še:

– zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave,

– izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo,

– projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost,

– izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave ter

– odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Duplek.

Za vse te projekte skupaj so zagotovljeno sofinanciranje v višini skoraj 30 milijonov evrov.

V letu 2024: Načrtovana sta še dva projekta pomembna projekta, in sicer:

– rekonstrukcija in prizidava vrtca Spodnji Duplek ter

– gradnja enote doma Danice Vogrinec v Dupleku.

Oba projekta skupaj bosta sofinancirana s strani države v skupni vrednosti 9 milijonov evrov.

Evropska sredstva

Za vse navedene projekte je zagotovljeno tudi sofinanciranje iz evropskih skladov v višini 13,3 milijona evrov, in sicer za:

– zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Ptujske Drave,

– odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave in

– energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023.

M. P.