Hoče – Slivnica: Občina z minusom

Hoče (vir: wikipedia)

Občina Hoče – Slivnica je poslovanje v prvem polletju 2018 zaključila s primanjkljajem, porabila je 1,33 milijona evrov več kot je bilo prihodkov. Teh je bilo le za 38,3 odstotka načrtovanega letnega zneska. Čeprav imajo v načrtu sofinanciranje različnih projektov pa so državnega proračuna prejeli le nekaj deset tisočakov, niti evra pa niso prejeli iz evropskih skladov. Od obljubljenih in načrtovanih investicij je bila uresničena le četrtina vseh. Župan občino mesečno stane 4.035 evrov.

Občina Hoče – Slivnica je imela v prvem polletju 4,05 milijona evrov prihodkov in 5,38 milijona evrov odhodkov. To pomeni, da je porabila več kot je imela, primanjkljaj je bil 1,33 milijona evrov. Pri prihodkih je dosegla 38,3 odstotka, pri odhodkih pa 31,3 odstotka načrtovanega za leto 2018 kot celoto.

Iz državnega proračuna 41.831 evrov in nič (0) evropskega denarja

Iz državnega proračuna so prejeli le 41.831 evrov, pri tem gre za sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, vplačano požarno takso in ostalo.

Za sofinanciranje različnih projektov, za kar imajo v letu 2018 načrtovanih 1,54 milijona evrov prihodkov, niso prejeli ničesar.

Največja planirana zneska sta sofinanciranje s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – za proizvodno cono (znesek 542.048 evrov) in 500.000 evrov sofinanciranja izgradnje nizkoenergetska vrtca Hoče.

Za vse to denarja v prvem polletju 2018 niso prejeli. Niti evra pa niso prejeli niti iz eu-skladov.

Kaj pa odhodki za investicije?

Preverili smo še investicijske odhodke. V letu 2018 je bilo načrtovanih za 9,2 milijona evrov investicij, v 1. polletju je bila uresničena četrtina (25 %) teh, kar pomeni 2,3 milijona evrov.

Investicijski odhodki  v 1. polletju 2018 so bili naslednji, v evrih:

Nakup avtomobilov      8.600
Nakup opreme    21.814
Nakup drugih osnovnih sredstev      2.077
Novogradnje   602.390 (20,5 % načrt. zneska)
Rekonstrukcije in adaptacije   310.414 (17,9 % načrt. zneska)
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   184.539
Nakup zemljišč 1.084.799 (37,3 % načrt. zneska)
Nakup licenčne programske opreme       6.157
Investicijski nadzor       2.442 (5 % načrt. zneska)
Načrti in druga projektna dokumentacija     76.914 (18 % načrt. zneska)
Analize, študije in načrti z informacijskega področja    14.005 (17,1 % načrt. zneska)

Podatki v oklepaju z navedbo % se nanašajo na načrtovane zneske v celem letu 2018.

Za župana: 4.035 evrov mesečno

Stroški župana v 1. polletju 2018 so bili 33.265 evrov ali 50,79 % načlrtovanega zneska. Od tega je bilo za plačo župana in ostale dodatke izplačano 24.210 evrov. Podžupanji pa sta prejeli 8.854 evrov sejnine in ostalih stroškov.

Občinska uprava: za administracijo 48.130 evrov mesečno

Za administracijo občinske uprave je bilo porabljenih 288.785 evrov, od tega 181.258 evrov za plače in dodatke.

Občinski prihodki – členitev

Davčnih prihodkov je bilo 3,35 milijona evrov (47,9 odstotka načrtovanih), iz naslova davkov na premoženje je prejela 203.794 evrov, iz naslova davka na dobitke od iger na srečo 865 evrov, iz naslova plačanih okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so prejeli 58.815 evrov, turistične takse je bilo vplačane za 16.426 evrov, občinske takse od pravnih oseb je bilo 1.999 evrov, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 4.232 evrov in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 472 evrov. Drugih davkov in prispevkov je bilo 77.147 evrov.

Nadalje je bilo za 655.112 evrov nedavčnih prihodkov, to je udeležbe na dobičku in prihodkov od premoženja. Upravnih taks je bilo vplačanih 6.523 evrov, glob in drugi drugih kazni pa 14.433 evrov.

Iz naslova vodarine so prejeli 45.024 evrov, še 292.551 evrov pa je bilo komunalnih prispevkov, priklopov na vodovod in podobnih nedavčnih prihodkov.

Prihodkov od prodaje zemljišč je bilo 506 evrov, prejeli so še 7.050 evrov donacij oz. daril od domačih pravnih oseb.

Vir: Podatki so iz poročila o izvrševanju proračuna, ki ga je občinski svet obravnaval na 26. redni seji, ki je bila 19. septembra 2018. (gradivo: hoce-slivnica.si)

M. P.