Hoče – Slivnica: Z denarjem precej po domače

Občina Hoče-Slivnica (vir: Računsko sodišče RS)

Revizorji so spomladi objavili poročilo o pregledu pravilnosti poslovanja občine Hoče – Slivnica. Ugotovili so številne nepravilnosti, med drugim tudi pri javnih naročilih in investicijah. Pri tem so plačali 141.260 evrov več kot bi smeli.

Preverili so proračun in izplačila za delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev. Nadalje so preverili javna naročila, povezana z investicijami, pa tudi nakazila nekaterim organizacijam in ustanovam ter nekatera druga področja.

Pri pregledu poslovanja so ugotovili, da občina v pregledanem obdobju ni poslovala v skladu s predpisi in zakonodajo. Navedli so:

 1. Obrazložitve proračuna niso popolne, prav tako ni popolno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih; župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, in občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna;
 2. Javnim uslužbencem so pisno odredili delo preko polnega delovnega časa po že opravljenem delu; javni uslužbenki ni izplačevala dodatka za znanstveni magisterij (v letu 2016 bi ji morala izplačati 362 evrov bruto);
 3. Javna naročila in investicije:
 • Podizvajalcu je občina za opravljena dela plačala 22.759 evrov več, kot je bilo dogovorjeno z aneksom;
 • pravni osebi, ki ni bila vključena v javno naročilo kot podizvajalec, je plačala 64.846 evrov;
 • prevzela je obveznost za plačilo nedokončanih del in izvršila predplačilo v znesku 19.650 evrov, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji;
 • prevzela je obveznosti za dodatna dela v znesku 244 evrov, ki niso bila naročena z naročilnico;
 • aneks za dodatna dela v vrednosti 8.761 evrov je sklenila po zaključku del;
 • pri izboru izvajalca javnega naročila ni uporabila meril, ki jih je navedla v povabilu k oddaji ponudb;
 • izvajalcu ni zaračunala pogodbene kazni v znesku 25.000 evrov;
 1. Objava javnega razpisa na področju športa in razpisna dokumentacija nista vsebovali vseh obveznih sestavin; komisija o odpiranju vlog ni vodila zapisnika; odločbe o dodelitvi sredstev je podpisal direktor občinske uprave, ne da bi ga župan za to pooblastil; 37 nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja ter izvajalcem športnih in kulturnih programov je z neposrednimi pogodbami dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 16.562 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis;
 2. Besedilo objave javnega razpisa za kulturo ni vsebovalo vseh obveznih sestavin; strokovna komisija o razvrstitvi vlog ni pripravila poročila;
 3. Od štirih javnih zavodov, javnega podjetja in javnega sklada, katerih soustanoviteljica je, občina do 15. 1. 2017 ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016;
 4. Nadzorni odbor v letu 2016 ni izdelal poročila o ugotovitvah, ocenah in mnenjih s priporočili in predlogi ter županu in občinskemu svetu ni predložil pisnega letnega poročila o delu in porabi sredstev.

Revizija se je nanašala na leto 2016, poročilo je bilo objavljeno letos spomladi. Odgovoren za poslovanje občine je župan dr. Marko Soršak.

M. P.