Hoče – Slivnica: Za otroka, ki ni vključen v vrtec, po 100 evrov mesečno

(vir: pixabay.com)

V občini Hoče – Slivnica so leta 2010 sprejeli Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, to je v programe javnih vrtec ali vrtec s koncesijo.

Starši so upravičeni do subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka, ki jo občina izplačuje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s pisno vlogo, ki jo po pošti ali osebno posreduje na Občino Hoče–Slivnica.

S subvencijo se staršem oziroma otroku zagotovijo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z varstvom otroka, ki ni vključen v javni vrtec ali vrtec s koncesijo.

Upravičenec do subvencije je otrok:

– ki ima stalno prebivališče v Občini Hoče–Slivnica

– ki je dopolnil starost 11 mesecev pod pogojem, da starši več ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in

– ki zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev ni sprejet v nobenega izmed vrtcev v Občini Hoče–Slivnica ter ni vključen v drug vrtec.

Pravico do subvencije uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba starša skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Hoče–Slivnica.

V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do subvencije tisti od staršev, pri katerem otrok živi pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v Občini Hoče–Slivnica.

Na 7. seji občinskega sveta, ki je razpisana za 17. junij 2019, pa bodo obstoječi pravilnik o subvencioniranju predvidoma spremenili tako, da bodo do subvencije upravičeni tudi starši otroka, ki tega niso mogli vpisati v vrtec v času uradnega vpisa, saj otrok še ni bil rojen ali pa je otrok starostni pogoj za vpis izpolnil po uradnem vpisu, in v primeru, da v vrtcih ni prostega mesta.

Vlagatelj za subvencijo bo moral vlogi priložiti obvestilo, s katerim je bil staršem odklonjen sprejem otroka v vrtec v uradnem javnem vpisu ali potrdilo vrtcev Občine Hoče Slivnica, da so vsa prosta mesta zasedena in ni možen sprejem otroka v vrtec.

M. P.