Inšpekcija izvedla nadzor obremenitve vodotokov v Pomurju in Podravju

Inšpektorji za okolje so v letu 2020 izvedli usmerjeno akcijo nadzora zavezancev, ki bi lahko s svojim delovanjem pomembno obremenili vodotoke in podzemno vodo Murske in Dravske kotline z nitrati.

Inšpekcija se je za nadzor pomembnejših virov možnih obremenitev vodonosnikov odločila, ker so rezultati državnega monitoringa kakovosti podzemne vode na teh območjih v preteklosti pokazali slabo kemijsko stanje.

V času nadzora so pregledali pomembnejše vire možnih obremenitev vodonosnikov na območju Dravske in Murske kotline z nitratom, razen obremenitve z nitratom iz kmetijskih virov, ki so v pristojnosti kmetijske inšpekcije.

Pregledali so delovanje:

– 4 kompostarn,
– 9 bioplinarn,
– 2 odlagališč, ki v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) za rekultivacijo lahko uporabljajo kompost/digestat,
– 21 naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in glede na dejavnosti lahko predstavljajo pomembno obremenitev vodotokov z nitratom (na primer živilskopredelovalna industrija, klavnice, intenzivna reja prašičev in perutnine),
– 20 komunalnih čistilnih naprav, ki so glede na podatke obratovalnih monitoringov, v letu 2018 čezmerno obremenjevale vode in
– 3 zavezance, ki odvajajo industrijske odpadne vode in so glede na podatke obratovalnih monitoringov, v letu 2018, čezmerno obremenjevali vode bodisi z amonijevim dušikom ali nitratom.

Rezultati nadzora

Dvema kompostarnama so izdali odločbe zaradi ugotovljenih nepravilnosti v ravnanju z digestatom oziroma odpadki, tretji kompostarni pa odredili sanacijo površin in sistema lovljenja izcednih vod tako, da ne bo več prihajalo do onesnaževanja okolja z njimi.

Zaskrbljujoč delež neskladnih vzorcev digestata so ugotovili v bioplinarnah, kar kaže na to, da mnogo upravljavcev bioplinarn ne obvladuje dovolj dobro postopkov predelave bioloških odpadkov.

V kar treh digestat ni ustrezal kriterijem, po katerih bi ga bilo dovoljeni vnašati v ali na tla, zato so uvedli inšpekcijske postopke, ki še niso končani.

Uvedli so še prekrškovni postopek zoper bioplinarno, kjer je naprava delovala v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem, ter zoper bioplinarno, ker je zavezanec od januarja do julija 2020 nelegalno pošiljal pregnito blato na Madžarsko.

Med industrijskimi zavezanci v zvezi z nitratom inšpektorji niso ugotovili čezmernega obremenjevanja voda z industrijskimi odpadnimi vodami, kar pa je po mnenju inšpekcije pričakovano, saj te nadzirajo redno.

Prav tako je bila večinoma ustrezna skladnost neindustrijskih zavezancev za odvajanje odpadnih voda. Med 33, za katere so prejeli prijave Arsa, so le trije čezmerno obremenjevali vode, pri vseh pa že nekaj časa teče inšpekcijski postopek za odpravo nepravilnosti.

Pri enem se je lani začel postopek prisilne poravnave, drugi pa je že zgradil novo čistilno napravo, s katero okolja ne obremenjuje več. Pri tretjem zavezancu, ki je sicer že začel čistiti odpadne vode na čistilni napravi pred izpustom v javno kanalizacijo, je inšpektorat začel izvršilni postopek, saj še vedno ne izkazuje skladnosti meritev z zahtevami predpisov.

Ne povsem zadovoljiva je še vedno skladnost komunalnih čistilnih naprav na tem območju, a se ta stalno izboljšuje. Med dvajsetimi napravami, pri katerih so opravili nadzor, samo pri štirih niso ugotovili kršitev, ostalim pa so izdali odločbe za odpravo kršitev.

Posebej so se inšpektorji posvetili črpališču Skorba, s katerim upravlja Komunalno podjetje Ptuj in kjer so vsebnosti nitrata v desetih letih narasle za okoli 20 miligramov na liter ter presegle 75 odstotkov okoljskega standarda kakovosti.

Pristojna inšpektorica je izdala štiri odločbe, s katerimi je občinam naložila, da zagotovijo izdelavo poslovnikov za vzdrževanje in obratovanje naprav za oskrbo s pitno vodo.

Po navedbah inšpektorata bodo rezultati celovitega nadzora pomembnejših virov obremenitev na območju vodonosnikov Dravske in Murske kotline, skupaj z rezultati nadzora obremenitev z nitratom iz kmetijskih virov, pripomogli k načrtovanju morebitnih dodatnih ukrepov za zaščito podzemnih voda Dravske in Murske kotline.

Podrobnejši podatki o nadzorih so dostopni: tukaj

M. P.