Izdaja odločb za plačilo prispevka za promocijo v sektorju sadja za leto 2022

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 31. januarja 2023 izdala odločbe za plačilo obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2022, na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. 

Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja. Skupaj je odločbo prejelo 577 zavezancev, v skupni višini 18.134,05 evra.

Odločbe o prejemu obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2022 ne bodo prejeli vsi tisti zavezanci, kjer je zaradi naravnih in drugih nesreč kmetijskim gospodarstvom nastala škoda (Pozeba 2021), ki pa mora biti ocenjena in potrjena v skladu s predpisi, ki urejajo naravne nesreče, v kolikor znaša škoda več kot 30 odstotkov kmetijske proizvodnje na ravni kmetijskega gospodarstva.

Namen ukrepa je, da se sredstva, zbrana od nosilcev kmetijskih gospodarstev, v celoti nameni za promocijo shem kakovosti in prostovoljnih označb. Plačilo prispevka je obvezno za vse zavezance ne glede na to ali vstopijo v shemo »izbrana kakovost« ali ne.

Prispevek se plačuje za programsko obdobje 2021-2023. Višina prispevka za pridelovalca sadja oz. nosilca kmetijskega gospodarstva je 20 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno.

Zavezanec za plačilo prispevka je dolžan plačati prispevek v roku 20 dni od prejema odločbe o odmeri obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2022.

Prispevek je potrebno nakazati na transakcijski podračun Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja imenovan AKTRP JFP – PROMOCIJA številka SI56 0110 0845 0181 514 z navedbo sklica na številko odobritve iz odločbe o plačilu prispevka (SI11 23310-7111380-xxxxxxx)

Vir: Gov.si