Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018

Podravje

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas je na spletni strani https://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/, v petek, 1. 6. 2018, objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in zato poziva lokalno prebivalstvo, javni, ekonomski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica k prijavi predlogov operacij za izvajanje »Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas 2014-2020« za leto 2018.

Namen javnega poziva: Izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dobro za nas

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij, izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 428.561,71 EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 85 % upravičenih stroškov.

Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede na območju občin: Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica.

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica do 1. 10. 2018 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica in najkasneje do 1. 10. 2018 do 12:00 ure.

Podrobna vsebina Javnega poziva, razpisna dokumentacija ter vloga za prijavo operacije so objavljeni na spletni strani LAS Dobro za nas: https://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/

K. V.

Foto: www.lasdobrozanas.si