KDO VSE JE OPROŠČEN PLAČILA NUSZ

Vir: Občina Ruše

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) lahko na Občino Ruše oddajo vlogo za oprostitev plačila nadomestila.

Do oprostitve plačila NUSZ so upravičeni občani/zavezanci (fizične osebe), ki oddajo vlogo ter predložijo dokazilo in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba oprostitve plačila nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

Povezava do vloge in obrazcev: https://www.ruse.si/objava/301493

  • plačila nadomestila so oproščeni občani, ki prejemajo le denarni prejemek po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Pri oprostitvi plačila se upoštevajo merila in pogoji iz navedenega zakona. Oprostitev velja za eno leto oziroma za obdobje upravičenosti na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo in jo lahko zavezanec po izteku tega roka ponovno zahteva s predložitvijo ustreznih dokazil. Torej tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč/varstveni dodatek in predložijo kopijo veljavne odločbe CSD.

Povezava do vloge in obrazcev: https://www.ruse.si/objava/327646