Kje bo občina izboljšala kanalizacijo?

(vir: arhiv)

Občina Lovrenc na Pohorju namerava urediti odvajanje in čiščenje v porečju Drave, zato je januarja letos na Agencijo RS za okolje (Arso) poslala zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg.

Povedano drugače, izvesti nameravajo kanalizacijo v skupni dolžini 1201,35 metra, na območju državne ceste Ruta – Lovrenc – Pesek.

Agencija pa je nato pred dnevi izdala sklep, da občini za nameravana dela ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Dela nameravajo izvesti na zemljiščih v k. o. Lovrenc na Pohorju, s parcelnima številkama št. 1147/3 in 1117/1.

Iz obrazložitve sklepa je razvidno, da namerava občina izvesti ločen kanal za odpadno komunalno vodo na območju državne ceste R3-701/1270, to je Ruta – Lovrenc – Pesek. Izvedba kanalizacije se bo navezovala že na obstoječo infrastrukturo.

Hkrati bodo izvajali tudi rekonstrukcijo dela ceste, ki poleg kanalizacije obsega še izgradnjo vozišča, avtobusnega postajališča in parkirišča, pločnikov, cestne razsvetljave, meteornega kanala, vodovoda ter zaščite in prestavitev komunalnih vodov. Skupna površina gradbišča bo zato merila okoli 25 tisoč kvadratnih metrov.

Lokacija: trško jedro občinskega središča Lovrenc na Pohorju, deloma na Mariborski cesti, Spodnjem trgu in deloma na Gornjem trgu.

Z izvedbo ločenega kanala za odpadno komunalno vodo ter gradnjo kanala za odvajanje meteorne vode s ceste bo nadomeščen sedanji skupni kanal, po katerem se v obstoječem stanju odvaja tako meteorna voda s cestišča kot tudi odpadna komunalna voda. Del mešane odpadne vode pa se odvaja preko meteornega kanala v vodotok Radoljna.

Z izvedbo nameravane investicije se bo mešanje odpadne komunalne in meteorne vode v enem kanalu odpravilo, kar bo vplivalo na ustrezno delovanje hidravlično preobremenjene čistilne naprave Lovrenc na Pohorju.

Vir: arso

M. P.