Lovrenc na Pohorju: Načrtovana dela in nakupi v letu 2019

Lovrenc na Pohorju

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na svoji 3. redni seji  obravnaval in sprejel proračun občine za leto 2019, ki je osnova za izvedbo načrtovanih projektov in programov letošnjega leta v naši lokalni skupnosti.

V nadaljevanju objavljamo najpomembnejša dela in nakupe, ki jih bo občina izvajala v letu 2019.

1. Obnove cest in cestne infrastrukture:

  • potrjena je obnova Ceste vstaje I.,
  • v naslednjem 4-letnem obdobju načrtujejo aktivnosti (odmere zemljišč, projektna dokumentacija) za izvedbo del še za številne druge občinske ceste, kot so Čebelarska pot, javna pot Činžat – Zg. Ruta, Gomila, Slepnica – Hojnik (od Ropiča do Hožiča), Cvetlična pot z izgradnjo cestne razsvetljave idr.

Zaradi številnih predlogov in zakonskih zahtev se je pojavila potreba po oblikovanju dolgoročnega načrta graditve in vzdrževanja občinskih cest, ki je že v pripravi. Načrt bo ceste razvrstil v prioritetne razrede predvidenih obnov in gradenj v odvisnosti od finančnih sredstev proračuna, trenutnega stanja ceste ali sočasnosti gradnje druge infrastrukture, stopnje pripravljene dokumentacije in podobno.

Dolgoročni načrt izgradnje in vzdrževanja cest bo omogočil bolj sistematičen pristop k operativni izvedbi obnov občinskih cest, navajajo na občini

2. Rekonstrukcije ceste skozi trško jedro:

  • odkupi zemljišč so tik pred realizacijo;
  • Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pripravlja javni razpis za izbiro izvajalca del (vključno z vodovodom in kanalizacijo), občina pa pripravlja študijo izvedljivosti in vlogo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega sistema. Rekonstrukcija ceste je načrtovana v letu 2020;
  • občina vzporedno izvaja aktivnosti tudi za rekonstrukcijo državne ceste od Rute do Lovrenca na Pohorju ter od Lovrenca na Pohorju do Peska,

3. Namestitve solarnih svetilk na najbolj nevarnih cestnih odsekih na Činžatu, kjer ni cestne razvetljave;

4. Obnovi mostu čez Slepnico (Vuhred) in mostu čez Radoljno (pri Marijini cerkvi v Puščavi).

5. Obnova obzidja na pokopališču Puščava, kasneje tudi v Lovrencu. Izvedli bodo nujna vzdrževalna dela na kapeli na pokopališču v Lovrencu, k celoviti obnovi bodo pristopili v letu 2020.

6. Področje oskrbe s pitno vodo:

  • izgradnja vodovodnega omrežja za naselje Ruta, Recenjak in Rdeči breg;
  • sofinanciranje občanom, ki so do mesta priključitve na javno vodovodno omrežje oddaljeni več kot 50 m.

Na občinski seji so bile potrjene tudi cene oskrbe s pitno vodo in cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z omrežnino. Te ostajajo še v veliki meri subvencionirane (v letu 2019 namenjamo za subvencije cca 145.000 evrov), v naslednjih letih pa naj bi obseg subvencij nekoliko zmanjšali.

Navajajo, da je vodovodno omrežje Lovrenca potrebno obnove.

7. Obnovili bodo tudi nekatera občinska stanovanja, vključno z nezasedenim, in izvedli nakup novega stanovanja, s čimer bo povečan fond neprofitnih stanovanj.

8. Z nakupom avtomobila in pomočjo prostovoljcev bodo omogočili prevoze starejših po nakupih in drugih opravkih.

9. Nadaljevali bodo z aktivnostmi izgradnje doma starostnikov.

Na seji je bil sprejet tudi nov pravilnik o ukrepih na področju socialnega varstva in pomoči družini, ki bo socialno šibkejšim posameznikom omogočal več pomoči (izredne socialne pomoči, letovanje otrok, subvencioniranje šolske prehrane, prehrane dojenčkov in otrok, denarne pomoči starejšim in novorojencem, štipendiranje dijakov in študentov …).

Sofinancirali bodo tudi nakup nabave gasilske cisterne, specializirane za učinkovito reševanje ob vseh naravnih in drugih nesrečah, pomagali obnoviti streho gasilskega doma in tako izboljšali pogoje dela naših gasilcev.

Nadaljevali bodo z deli obnovitve šolske jedilnice ob veliki pomoči donatorskih sredstev podjetja Mega Metal. V okolici osnovne šole pa bodo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo novih igrišč in ustrezno zavarovali obstoječa.

Za lažje izvajanje prireditev na prostem bofo kupili premični oder. Poleg odra je v proračunu za leto 2019 načrtovana izvedba še petih projektov, sofinanciranih z EU-sredstvi, pridobljenimi prek razpisov LAS Drava. Skupno načrtujejo pridobitev 159.335 evrov.

Občinski svet se je seznanil tudi s pripombami iz javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta OPN (dopolnjenega osnutka), katerega sprejem načrtujejo konec letošnjega leta.

M. P.