Makole: Občina objavila razpis za 6 štipendij

Makole (vir: LAS Haloze)

Občina Makole je objavila javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom za študijsko leto 2018/2019.

Razpisane so 3 štipendije za dijake in 3 štipendije za študente, od tega 1 štipendija študentu na podiplomskem študiju, če se študent zaveže, da bo izdelal nalogo, ki bo prispevala k razvoju Občine Makole.

Če kvota za posamezno skupino ne bo realizirana, se prenese v drugo skupino.

Vloge kandidatov bodo točkovane glede na deficitarnost oziroma suficitarnost poklica in učni uspeh. Povprečna ocena šolskega leta prinese do največ 70 točk in deficitarnost poklica, za katerega se šolajo do največ 30 točk.

Ob enakem številu doseženih točk ima prednost pri izbiri kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. V takem primeru bo občina v roku 14 dni od kandidata zahtevala dopolnitev vloge s podatki o dohodkih na družinskega člana.

Pogoji za dodelitev štipendije:

Na javni razpis se lahko prijavijo dijaki, ki se redno šolajo na gimnazijah, srednjih strokovnih in poklicnih šolah od vključno drugega letnika dalje ter študenti, ki so redno vpisani na višješolski, visokošolski strokovni ali univerzitetni študij na fakultetah od vključno drugega letnika študija dalje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Makole,
  • se redno šolajo,
  • študenti, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 22 let,
  • ne prejemajo druge štipendije,
  • podiplomski študentje, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik, niso starejši od 26 let,
  • niso zaposleni.

Vlogo z vsemi obveznimi dokazili morajo dijaki in študenti najkasneje do 12. 10. 2018 v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Prošnja za štipendijo« poslati na naslov:

Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole.

Obrazca »Vloga za štipendijo za šolsko leto 2018/2019« in »Ocenjevalni list« sta dostopna na spletni strani občine objava/152566, lahko pa ju osebno prevzamete na sedežu občine ali pa jo pošljemo po elektronski pošti.

K izpolnjeni vlogi je treba priložiti vso dokumentacijo, ki je v vlogi zahtevana.

Dodatne informacije je možno dobiti na telefonski številki 02 80 29 203 – Matjaž Kopše ali prek e-pošte: [email protected]

Občina ima za štipendije po tem razpisu na voljo 10.440 evrov.

M. P.