Makole: Podaljšan rok za vložitev pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta

Makole (vir: LAS Haloze)

Občina Makole je podaljšala rok za vložitev pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta. Končni rok je 15. september 2020.

Vse prejete pobude, ki so jih na občini že prejeli in evidentirali, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, zato ni treba podajati nove pobude. Lahko pa preverite ustreznost podanih pobud in jih po potrebi dopolnite. Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo.

Tako so zapisali na občini in pri tem pojasnili, da se pobude in predlogi lahko nanašajo na vse vsebine akta:

  • na namensko rabo zemljišča (sprememba namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča v stavbno zemljišč,
  • sprememba stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno zemljišče),
  • na prostorsko izvedbene pogoje glede gradnje in meril oblikovanja objektov, na grafični in tekstualni del akta ter na izvedbeni in strateški del akta.

Občina se bo do vseh pobud, prejetih v razpisanih terminih, opredelila in sprejemljive uvrstila v predlog sprememb in dopolnitev OPN, s katerim pa morajo nato soglašati še soglasodajalci na ravni države.

Pobude je potrebno posredovati na obrazcu »Pobuda za pripravo Občinskega prostorskega načrta«.

Obrazec je objavljen na občinski spletni strani: http://www.obcina-makole.si

Obrazec je mogoče dobiti tudi v vložišču občine na naslovu Makole 35, 2321 Makole v času delovnih ur občinske uprave.

Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo oddane v pisni obliki. Pobude prejete po preteku navedenega roka ne bo mogoče obravnavati pri spremembi in dopolnitvi OPN Občine Makole.

Izpolnjene vloge na predpisanem obrazcu z zahtevanimi prilogami lahko posredujete po pošti na naslov: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole ali po e-pošti: [email protected] ali jih oddate v vložišču v času delovnih ur.

Vir: tukaj

M. P.