Makole: Razpis za prodajo nepremičnin

Makole (vir: LAS Haloze)

Občina Makole bo izvedla javno dražbo za prodajo večjega števila nepremičnin v občinski lasti. Javna dražba bo 16. novembra 2022, ob 16. uri, v sejni sobi občine.

Varščino v višini 10 odstotkov izklicne cene je treba plačati do 14. novembra 2022.

  1. Občina prodaja zemljišča v katastrski občini 784 – Hrastovec, in sicer:

Parcelne številke: 774, 772/1, 756/3, 779/3, 772/3, 777/1, 779/1, *144, 771, 777/2, 773, 756/2, 756/6, 779/4, 756/8, 756/5, 756/10, 776, 780, 772/2, 778, 756/7, 775, 779/2, 757, 756/9

Zemljišča  v skupni površini 49.942 m2 (od tega 36.969 m2 kmetijsko zemljišče, 12.739 m2 gozd, in 234 m2 površine razpršene poselitve). Zemljišča so v zaraščanju. Zemljišča so predmet predkupne pravice po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.

2. Parcelni številka252/1, *52, obe  k. o. 775 – Stari Grad

Zemljišče v površini 4.433 m2 (delno A – površine samotnih kmetij, zaselkov in razloženih naselij – cca  290 m2 in delno K2 – druga kmetijska zemljišča cca 4.143 m2). Zemljišča so v zaraščanju. Zemljišče je predmet predkupne pravice po  ZKZ.

3. Parcelne številke*113, k. o. 775 – Stopno, stavba 33, delež 21/200

Zemljišče v izmeri 377 m2 (SK – Površine podeželskega naselja), na zemljišču je stanovanjska stavba št. 33, površine 95 m2. Potrebna je celovita obnova objekta. Prodaja se delež 21/200

Več podrobnosti je dostopno na povezavi: Javna dražba 

M. P.