Makole: Razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav

Male komunalne čistilne naprave (vir: arhiv)

Občina Makole je objavila razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini v letu 2022.

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini.

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini do 1.000 evrov na gospodinjstvo. Maksimalna višina subvencije znaša 50 % sredstev od vrednosti investicije, brez DDV.

Pogoji:

– čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavna zakonodajaM

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z veljavno zakonodajo glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;

– čistilna naprava mora biti izven območja, v katerem je že zgrajena javna kanalizacija ali pa za to območje še ni predvidena izgradnja javne kanalizacije v naslednjih štirih letih;

– lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;

Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja malih čistilnih naprav je izdelana Ocena o obratovanju male komunalne čistilne naprave in vpis v evidenco MKČN, izvedeno s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.

Višina razpisanih sredstev

Razpisana so sredstva v višini 14.000 evrov. V primeru večjega števila prijav obstaja možnost, da bodo zagotovljena dodatna sredstva z rebalansom proračuna, o čemer bo izdano posebno obvestilo.

Vloga in dokumentacija, ki jo mora prosilec priložiti vlogi: – Javni razpis 

Prosilec mora vlogo oddati v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN 2022 – NE ODPIRAJ«.

Vloge bodo obravnavane predvidoma enkrat mesečno. Prvo odpiranje vlog bo predvidoma konec meseca februarja. Odpiranje vlog ne bo javno.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 10. novembra 2022.

M. P.