Miklavž na Dravskem polju: Za investicije porabili manj kot šestino prihodkov

Miklavž na Dravskem polju (vir: občina)

Občina Miklavž na Dravskem polju je za investicije, ki pomenijo razvoj krajev, v prvem polletju namenila le 380.133 evrov ali manj kot šestino vseh prihodkov. Za župana, podžupana in delovanje občinske uprave so porabili 301.723 evrov.

Iz poročila občine Miklavž na Dravskem polju je razvidno, da je občina v prvem polletju imela le 2,26 milijona evrov prihodkov, kar je bilo 40 % načrtovanega letnega zneska. Odhodki so bili le 2,05 milijona ali manj kot tretjina načrtovanih. V prvem polletju niso prejeli niti centa iz evropskih skladov, resnici na ljubo tega niso niti načrtovali.

Posledično so nizke tudi investicije. Nasploh so za te namenili le 380.133 evrov ali 15,7 % načrtovanega letnega zneska. Za investicije so tako namenili le 16,8 % ali manj kot šestino vseh prihodkov.

V 380.133 evrov investicijskih odhodkov pa so všteta odplačila lizinga (v delu za obnovo osnovne šole) v znesku 40.838 evrov, kar pomeni, da so del obnove izvajali prek lizinških pogodb. Podobno so delali tudi pri izgradnji športne dvorane, kjer so nakup zemljišča izvedli prek lizinške pogodbe in za to v prvem polletju 2018 plačali 32.131 evrov. Znano je sicer, da so lizinške pogodbe najdražja oblika financiranja. Običajno občine za te investicije iščejo cenejše vire, največkrat tudi brezobrestna posojila pri državni zakladnici.

Za nakup opreme so porabili 11.878 evrov, večinoma za strojno računalniško opremo, nakup pisarniškega pohištva, avdiovizualne opreme in druge opreme ter napeljav.

Za novogradnje in rekonstrukcije so porabili le 239.061 evrov ali 14,74 % načrtovanega v letu 2018. Financirali pa so gradnjo povezovalne ceste od mosta do križišča na Ptujski cesti (22.842 evrov), gradnjo javne razsvetljave od mosta do krožišča na Ptujski cesti (174 evrov), gradnjo tlačnega voda fekalne kanalizacije od ZBDV Miklavž preko mosta čez kanal (117.645 evrov), izvedbo dušilke na kanalizacijskem sistemu v Dobrovcah (17.351 evrov), gradnjo športnega igrišča Dravski Dvor (65.866 evrov) in dokončanje energetske sanacije kotlovnice v OŠ Miklavž (11.279 evrov)-

V proračunu 2018 je bilo sicer planirano večje število investicij, predvsem na področju urejanja cest, kanalizacije in obnove vrtca Ciciban, za kar na občini pravijo, da bo realizacija tega v drugi polovici leta, »saj so v teku postopki izbire izvajalcev del«. Pri tem posebej izpostavljajo dograditev in obnovo vrtca Ciciban.

Kot pomembnejša odstopanja glede na načrte pa navajajo naslednje projekte:

  • ravnanje z odpadno vodo – gradnje kanalizacije,
  • rekonstrukcije in izgradnja občinskih cest,
  • ureditev avtobusnih postajališč,
  • ureditev javne razsvetljave,
  • ureditev oskrbe z vodo,
  • programi športa – investicije v igrišče Dravski Dvor.

Pomembnejša odstopanja od načrtov so bila še pri:

  • obnovi Zdravstvenega doma Miklavž,
  • investicijskih vzdrževanjih krajevnih skupnosti in
  • investicijskih vzdrževanjih objektov za rekreacijo.

Za plače in ostale izdatke zaposlenih v občinski upravi 11,5 % vseh prihodkov

Za plače in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi so v 1. polletju namenili 259.453 evrov ali 48,62 % načrtovanega letnega zneska oziroma 11,5 % vseh doseženih prihodkov.

Za župana in podžupana mesečno 7.045 evrov

Stroški župana in podžupanov so bili 42.270 evrov ali 44,12 % načrtovanega letnega zneska. Od tega sta podžupan in podžupanja prejela 17.206 evrov nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij, plačilo je bilo prek pogodb o delu. Za primerjavo: za delovanje občinskega sveta so v 6 mesecih namenili le 23.677 evrov ali

Župan občine Miklavž na Dravskem polju je Leo Kremžar, podžupana pa sta Egon Repnik (Lista Miklavž – LM) in Mirjana Vazzsaz Ferčec (Lista Leona Kremžarja – LLK). Podžupan in podžupanja sta tudi člana občinskega sveta.

Poročilo je dostopno tukaj: Polletno poročilo

M. P.