Minister Vizjak za izboljšanje stanja habitatov na Pohorju podpisal pogodbo za skoraj 2,2 milijona evrov

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 podpisal pogodbo za sofinanciranje projekta »Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih območij na Pohorju – Pohorka« v skupni vrednosti skoraj 2,2 milijona evrov.

Minister mag. Vizjak je ob podpisu pogodbe izpostavil cilj projekta: »Izboljšali bomo stanje naravovarstveno visoko vrednih območij in habitatov na Pohorju ter poiskali rešitev za trajnostni razvoj Pohorja. Z varstvenimi ukrepi na terenu bomo zagotovili ustrezno upravljanje s šestimi habitatnimi tipi ter izboljšali ohranitveno stanje habitata za več živalskih vrst.«

S projektom, ki bo potekal do konca junija 2023, bomo pridobili podatke o ciljnih habitatnih tipih in vrstah, oblikovali model trajnostnega upravljanja in nadgradili predstavitveno infrastrukturo.

Varstveni ukrepi bodo obsegali:

  • obnovo habitatov, vezanih na gozdne habitatne (bukovi gozdovi, barjanski gozdovi, kisloljubni smrekovi gozdovi, javorovi gozdovi;
  • obnovo habitatov, vezanih na mokriščne habitatne tipe (aktivna visoka barja, prehodna barja);
  • obnovo habitatov, vezanih na traviščne habitate (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom);
  • obnovo življenjskega prostora naslovljenih vrst – alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnjak, divji petelin;
  • nadgradnjo izobraževalno – predstavitvenih vsebin z namenom ozaveščanja prebivalstva na območju o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000.

Skupna vrednost projekta je 2,18 milijona evrov, od tega prispevek Evropske unije 1,74 milijona evrov, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 436 tisoč evrov.

Vodilni partner na projektu je Regionalna razvojna agencija Koroška, d. o. o. Projektni partnerji so Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Občina Zreče, Občina Mislinja in Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.

M. P.