NOVA STANOVANJA ZA MLADE DRUŽINE IN MLADE DO 29 LET

Stanovanjski sklad RS ima v Mariboru, v načrtu zgraditi dve stanovanjski soseski, ki bi naj bili zaključeni v letu 2021 ter druga leto kasneje. Gre za stanovanjski soseski Pod Pekrsko Gorco ter Novo Pobrežje, kjer bo zagotovljenih okrog 800 stanovanj, od katerih bo kar več kot 500 stanovanj namenjenih za oddajo v stroškovni najem mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

Pod Pekrsko gorco

Stanovanjski sklad RS načrtuje na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) med Kamenškovo in Šarhovo ulico v Mariboru zgraditi stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco s 370 stanovanji v dveh etapah. V prvi etapi je predvidenih 210 javnih najemnih stanovanj (od tega 30 oskrbovanih stanovanj v dveh stavbah), v drugi etapi pa 160. V soseski so predvideni tudi drugi programi za starejše, na primer dnevni center aktivnosti. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. Izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja prve etape načrtujejo konec letošnjega leta, začetek gradnje v začetku naslednjega leta, zaključek gradnje pa konec 2020. Investicijska vrednost prve etape je 29 milijonov evrov. Za gradnjo druge etape je del zemljišča še v postopku pridobivanja od Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada (JMSS) Maribor, s pripravo projektne dokumentacije za drugo etapo bodo začeli po pridobitvi tega manjkajočega zemljišča.

Novo Pobrežje

V stanovanjski soseski Novo Pobrežje v Mariboru je predvidenih do 450 najemnih stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Natančno število stanovanj in objektov bo znano ob zaključku odprtega, enostopenjskega, projektnega natečaja, ki ga za Stanovanjski sklad RS organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Natečaj je bil 1. 6. 2018 objavljen na portalu javnih naročil, rok za oddajo natečajnih rešitev pa je 7. 9. 2018. Po zaključku natečaja bo Stanovanjski sklad RS v letu 2019 pristopil k izdelavi prostorskega akta in projektne dokumentacije. Začetek gradnje je predviden za 2021, dokončanje pa 2022. Ocenjena vrednost investicije Novo Pobrežje je 50 milijonov evrov.

Vir in foto: ssrs.si