OBČINA PO MERI INVALIDOV

Letos beležimo peto leto, odkar je Občina Slovenska Bistrica pričela z aktivnostmi pri projektu »Občina po meri invalidov«. Zavedamo se, da občine v Sloveniji predstavljajo tisto obliko lokalne samouprave, ki je najbližja občanom, saj se pod njenim okriljem izvaja večina nalog, s katerimi se ljudje vsakodnevno srečujejo. Cilj občine je dobrobit njenih prebivalcev, pri čemer moramo upoštevati različnost potreb svojih občanov.

V Občini Slovenska Bistrica dobršen del pozornosti namenjamo tudi osebam, ki imajo zaradi invalidnosti prilagojen način življenja in na nekaterih področjih potrebujejo drugačen pristop. Iz tega razloga je naša občina leta 2013 aktivno pristopila k projektu na področju invalidske problematike in v letu 2014 pridobila listino »Občina po meri invalidov«. S tem je postala 19. občina v Republiki Sloveniji s to odliko. Pridobitev listine je priznanje občini, da v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, spodbuja in realizira ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin ter ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost.

Podlago za izvajanje celotnega projekta predstavlja Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Slovenska Bistrica za obdobje 2014–2017. Ta je bil pripravljen na podlagi analize o položaju invalidov v Občini Slovenska Bistrica, Standardnih pravilih OZN za izenačevanje možnosti invalidov, Agende 22 in Konvencije OZN o pravicah invalidov ter je sestavljen iz treh ciljev:

  1. Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah v občini;
  2. Odpraviti grajene in komunikacijske ovire, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov;
  3. Obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih kot take vključevati v vsa dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide pomembna.

Poročila o uresničevanju Akcijskega načrta pripravlja Svet za invalide Občine Slovenska Bistrica v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami, invalidskimi društvi, javnimi zavodi, humanitarnimi organizacijami in drugimi, ki so kakorkoli povezani z življenjem in delom invalidov. Enkrat letno Svet za invalide poroča o svojih aktivnostih iz akcijskega načrta Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica in Projektnemu svetu pri Zvezi delovnih invalidov Slovenije – ZDIS.

Ker se je v letu 2017 iztekel prvi akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Slovenska Bistrica, svet za invalide že aktivno pripravlja nov štiriletni akcijski načrt, ki predstavlja nadgradnjo prvotnega.

V tem kontekstu bo Svet za invalide Občine Slovenska Bistrica 14. marca 2018, s pričetkom ob 16. uri, v Centru za starejše Metulj, Leskovarjeva ulica 16 a, 2310 Slovenska Bistrica, organiziral okroglo mizo na temo invalidske problematike v Občini Slovenska Bistrica. Vljudno vabljeni vsi, ki želite biti del reševanja nadaljnje invalidske problematike v naši občini.

Žarko Furman

Predsednik Sveta za invalide
Občine Slovenska Bistrica