Pod določenimi pogoji dovoljena gradnja vetrnih in sončnih elektrarn

Na včerajšnji seji je vlada na predlog ministrstva za okolje in prostor izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške Dobrave in Dravskega polja.

Sprememba uredbe dopušča gradnjo vetrnih in sončnih elektrarn, če je pridobljeno vodno soglasje in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa.

V sporočilu za javnost po seji vlade je zapisano, da vetrne in sončne elektrarne sodijo med obnovljive vire energije (OVE), kar pomeni, da je njihova uporaba skoraj neomejena, saj se energija zajema iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter in drugo.

Slovenija ima zastavljen krovni nacionalni cilj, do leta 2020 doseči najmanj 25-odstotni delež OVE v končni bruto rabi energije. Ključen način za doseganje ciljev OVE na področju električne energije je v za okolje prijaznem načinu proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji toplote. Zajemanje OVE ne izčrpa njegovega vira. Obnovljivi viri energije so okolju prijazni, pridobivanje energije iz njih pa ne pušča umazanije, izpušnih plinov ali strupenih odpadkov.

S sprejeto uredbo so dane možnosti za zmanjševanje administrativnih ovir pri pripravi dokumentacije za postavitev vetrnih in sončnih elektrarn na vodovarstvenih območjih.

M. P.