Poljčane: Infrastrukturne investicije in projekti na območju občine

Poljčane

Trenutno se povsod po Sloveniji izvajajo številni infrastrukturni projekti, ki izboljšujejo kvaliteto in kakovost bivanja v naši državi. Na to je resornega ministrstva za infrastrukturo Jerneja Vrtovca spomnila tudi bistriška poslanka mag. Karmen Furman.

Mag. Karmen Furman je nato pridobila podatke za projekte s področja infrastrukture, ki so že bili izvedeni oziroma se v občini Poljčane izvajajo v tem mandatu in se predvidoma še bodo glede na državni proračun za leto 2022.

1. Ureditev križišča v Poljčanah: Predvidena vrednost 1,847 milijona evrov

Predvidena je bila ureditev krožnega prometa v območju obstoječega križišča kot sistem enosmernih cest, ter nov priključek lokalne ceste, ki bo potekala skozi novo zgrajeni podvoz pod žel. progo v neposredni bližini železniške postaje. Za tako rešitev je bila izdelana projektna dokumentacija PZI, ki jo je pridobila Občina Poljčane.

Občina je naknadno ugotovila, da se v območju predvidene ureditve krožnega prometa izkazuje boljša varianta prometne ureditve, za katero je tudi izdelala IZP. S to spremembo prometne ureditev bi v centru kraja pridobili trg (za kar so v letu 2018 že kupili zemljišča in stavbe na naslovu Dravinjska cesta 1), območje namenjeno pešcem in kolesarjem, varno pot v osnovno šolo ter bistveno izboljšavo pogojev bivanja stanovalcev v bližnjih stavbah.

Občina sedaj vodi izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki bo vključeval predvidene spremembe; sprejet bo predvidoma do leta 2022.

2. Odcep za Žiče, ureditev križišča: Predvidena vrednost 1,161 milijona evrov

V letu 2022 bo zaključena izdelava projektne dokumentacije za ureditev križišča za Žice na cesti R1-219, odseka 1237 Poljčane – Podplat in 1410 Poljčane ter R3-688, odsek 1232 Žiče – Poljčane.

V 2022 bo opravljena recenzija projekta, potekali bodo tudi odkupi potrebnih zemljišč.

3. Kolesarske povezave Ptuj – Poljčane (kolesarske površine), predvidena skupna vrednost 15,492 milijona evrov (projekt se izvaja v več občinah)

V letih 2022 in 2023 bo potekala izdelava projektne dokumentacije za manjkajoče odseke na relaciji Ptuj – Poljčane. V letu 2022 se bodo pridobivala zemljišča na pododseku gramoznica Pleterje – zahodni del in Gramoznica Pleterje – Kungota pri Ptuju.

Potrebna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč se bodo zagotavljala v okviru finančnega načrta DRSI.

4. Pametni števci elektro Maribor – predvidena vrednost 19,397 milijona evrov (projekt se izvaja v več občinah)

Menjava navadnih električnih števcev z digitalnimi.

Delež, ki pripada občini Poljčane, znaša 1 % teritorialne enote, to je v vrednosti okoli 194.000 evrov.

S. B.