Poljčane: Investicijsko bolj zaspana občina

Poljčane

Občina Poljčane je imela lani 3,86 milijona evrov prihodkov in 3,64 milijona evrov odhodkov. Proračunski presežek je bil 218.959 evrov, kar pomeni, da je občina toliko manj porabila kot je prejela v občinsko blagajno.

Doseženi prihodki so bili pri 93,8 odstotka načrtovanih. Kot razlog na občini navajajo, da ni prišlo do prodaje zemljišč, kot so jo načrtovali.

Nižji kot je bilo načrtovano so bili tudi nedavčni prihodki, predvsem zaradi nižjih prihodkov iz podeljenih koncesij za rudarsko pravico, navajajo.

Večino prihodkov so dosegli iz naslova davčnih prihodkov (3,13 milijona evrov), nedavčnih prihodkov je bilo dobrih 447 tisoč evrov, od tega 16.167 denarnih kaznih. Iz državnega proračuna in iz evropskih skladov so prejeli 273 tisoč evrov.

Odhodki 3,54 milijona evrov

Občina je imela 3,64 milijona evrov odhodkov ali 78,9 odstotka načrtovanega zneska. Večja odstopanja med realiziranimi in načrtovanimi odhodki so vidna pri investicijskih odhodkih, sledijo jim tekoči odhodki in tekoči transferi.

Največjo razliko predstavljajo investicijski odhodki, katerih realizacija je nižja predvsem zaradi namenskih sredstev okoljskih dajatev, ki v letu 2020 niso bila porabljena in se prenašajo v naslednje proračunsko leto ter zaradi projekta adaptacije igrišča pri osnovni šoli, ki se nadaljuje v leto 2021, so zapisali na občini.

Za investicije so tako porabili le 752.734 evrov, kar je bilo 64,2 odstotka načrtovanega zneska. Največ, to je 405.300,52 evrov, so porabili za igrišče pri osnovni šoli.

Za tekoče odhodke so porabili 1,41 milijona evrov, od tega 295.840 evrov za plače in druge izdatke zaposlenim. Za blago in storitve so porabili 996.813 evrov. Za obresti po posojilih je občina plačala 25.431 evrov, za rezerve so namenili 41.169 evrov.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove so porabili 169.590 evrov.

V proračunskem letu 2020 se občina ni dolgoročno zadolžila, odplačanih pa je bilo za 241.298 evrov glavnic najetih dolgoročnih posojil.

Ob koncu leta 2020 je imela občina pri bankah za 1,56 milijona evrov posojil, kar je bilo 40,4 odstotka letnih občinskih prihodkov.

Vir: poljcane.si

M. P.