Poljčane: Pogledali smo v drobovje poljčanskega občinskega proračuna

Poljčane (vir: kraji.eu)

Prihodki občine Poljčane v prvem polletju so bili 1,52 milijona evrov, odhodki pa 1,43 milijona evrov. Za investicije so namenili vsega 61.043 evrov ali 5,2 odstotka letnega načrtovanega zneska.

Občina Poljčane je v prvem polletju 2018 realizirala samo 41,5 odstotka načrtovanih letnih prihodkov, v znesku to pomeni 1,52 milijona evrov.

Od tega so iz naslova dohodnine prejeli 1,22 milijona evrov, kar je bilo natančno polovico letno načrtovanega zneska. Drugih prihodkov je bilo 300 tisoč evrov, od tega je bilo 155 tisoč evrov prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja (najemnin in zakupnin ter podeljenih koncesij). Ostali prihodki so bili razpršeni in v majhnih zneskih.

Skrb vzbujajoče je, da so iz državnega proračuna v prvem polletju prejeli le 39.522 evrov oziroma 28,2 odstotka letnega načrtovanega zneska.

Iz evropskih skladov niso prejeli niti evra, čeprav so imeli v načrtu 55.074 evrov za sofinanciranje projekta Po poteh naravne in kulturne dediščine Dravinjske doline. Za projekt je bila prejeta pozitivna odločba razpisa LAS, vendar Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja projekta ni potrdila. Zato se v proračunskem letu 2018 ne pričakuje, da bi bila sredstva iz tega naslova realizirana.

Odhodkov je bilo 1,43 milijona evrov ali manj kot tretjina načrtovanega.

Za kaj so porabili ta denar?

Za plače so dali 144.077 evrov (42,7 odstotka načrtovanega letnega zneska). Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so namenili 24.350 evrov, za obresti so plačali 16.701 evro, za blago in storitve pa 329.021 evrov. Največji delež teh odhodkov je bil porabljen za vzdrževanje cest in javnih poti, javne razsvetljave, vodovoda in javnih površin (pokopališče, zelenice), v višini 205.943 evrov, za funkcionalne stroške na občinskih objektih v višini 46.118 evrov, za sejnine, sodne stroške, stroške notarjev in druge operativne stroške 20.553 evrov in druge stroške v manjših zneskih.

V nadaljevanju predstavljamo porabo po nekaterih izbranih postavkah.

Za delovanje občinskega sveta so v prvem polletju porabili 8.880 evrov (45,5 odstotka načrtovanega letnega zneska). Občinski svet je imel sicer 4 redne seje.

Podpora kmetijstvu in živilstvu: za to so porabili 14.338 evrov, zahtevek za nakazilo sredstev so vložili štirje upravičenci.

Za redno vzdrževanje lokalnih cest so porabili 47.968 evrov (oz. 59,40 odstotka letnega načrtovanega zneska) .

Za redno vzdrževanje javnih poti so porabili 51.711 evrov (ali 38,90 odstotka načrtovanega letnega zneska).

Občina Poljčane je v prvi polovici leta plačevala povprečno 126 občanom mesečni prispevek obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi odločb izdanih s strani CSD. Do 30. 6. 2018 je bilo teh plačil za 23.027 evrov oziroma 42,64 odstotka načrtovanega letnega zneska.

Za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otrok so 20 staršem v prvem polletju 2018 nakazali 4.154 evrov ( 46,16 odstotka letnega zneska), kar znaša 207,07 evra povprečno za dojenčka. Iz te postavke nakazujejo tudi sredstev za mlečne preparate do 4. meseca starosti novorojenčka na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Poljčane.

Poraba župana in podžupana: 29.921 evrov oziroma 4.986,83 evra mesečno

Župan opravlja delo profesionalno (je zaposlen kot župan). Spada v 49. plačni razred plačnega razreda v javnem sektorju. Podžupan delo opravlja nepoklicno. Oba sta v prvem polletju 2018 občino stala 29.921 evrov, od tega je šlo za plače 27.660 evrov (50,5 odstotka letnega načrtovanega zneska), dodatni materialni stroški pa so bili 2.261 evrov. V to spadajo stroški oglaševalskih storitev, potne stroške službenih potovanj, reprezentanco ter ostale stroške v zvezi z delovanjem župana in podžupana.

Občina odplačuje posojila za naslednje namene:

  1. za nadgradnjo objekta Osnovna šola Poljčane; kredit je bil najet v letu 2009 v višini 650.000 evrov za obdobje 15 let,
  2. za izgradnjo vrtca Poljčane; najeta sta bila dva kredita, in sicer – pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v letu 2012 v višini 1.000.000 evrov za obdobje 15 let ter pri Delavski hranilnici leta 2014 v višini 930.000 evrov za obdobje 15 let
  3. za oskrba s pitno vodo v porečju reke Dravinje; kredit je bil najet v letu 2015 v višini 500.000 evrov za obdobje 10 let.,

Za obresti in stroške posojil so v prvem polletju 2018 plačali 16.815 evrov.

Nakup objektov v lasti KZ Slovenska Bistrica, stare kinodvorane in prostora na Bistriški cesti

Občina v letu 2018 načrtuje odkup objektov s pripadajočim zemljiščem, last Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica, v višini 198.000 evrov ter objekta stare kinodvorane s pripadajočim zemljiščem z namenom sanacije oziroma preureditve središča Poljčan ter odkup dela poslovnega prostora v stanovanjsko – poslovni stavbi na Bistriški cesti 60, Poljčane.

Načrtovana nakupa sta uvrščena v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 2018.

V prvi polovici je bila, s podajalcem Kmetijsko zadrugo Slovenska Bistrica z. o. o., sklenjena pogodba za odkup objektov, kupnina pa bo zapadla v plačilo v drugi polovici leta.

O občini

Občina Poljčane je nastala marca 2006 z izločitvijo iz občine Slovenska Bistrica. Razteza se na 37,5 kvadratnega kilometra površine in okoli 4500 prebivalcev. Župan je Stanislav Kovačič, podžupan pa Franc Valand.

Podatki so vzeti iz Poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2018 – tukaj 

Poročilo je dostopno na internetu, nismo pa zasledili, da bi o njem razpravljal in ga potrdil občinski svet, točka namreč ni bila uvrščena na dnevni red nobene od zadnjih sej, poročila tudi nismo zasledili med gradivi za sejo.

M. P.