Poljčane: Skromna bera investicij, županstvu skoraj pet tisoč evrov mesečno

Poljčane (vir: kraji.eu)

Občina Poljčane je imela lani 3,4 milijona evrov prihodkov in 3,3 milijona evrov odhodkov. Glede na planirano za leto 2018 je bilo to skoraj 400 tisoč evrov manj prihodkov in 1,07 milijona evrov manj odhodkov. To pomeni, da je bil lanski občinski proračun predvsem na strani odhodkov zastavljen preveč optimistično. Realizacija odhodkov pa je bila nato le 75-odstotna.

Dejanski prihodki v letu 2018 so pomenili le 92,4-odstotno realizacijo. Glede na leto 2017 so bili nižji za skoraj 282 tisoč evrov. Največje odstopanje med načrtovanimi in realiziranimi prihodki je vidno pri kapitalskih prihodkih. Nižjo realizacijo so dosegli prihodki od prodaje zemljišč in prihodki od prodaje stanovanj.

Prodaja stavbnih in kmetijskih zemljišč ni bila realizirana v celoti, ker ni prišlo do soglasja s kupci, navajajo na občini.

Višja, kot je bilo načrtovano, so bila sredstva iz najemnin za javne komunalno infrastrukturo.

Dejanski odhodki v letu 2018 so znašali 3,3 milijona evrov, kar predstavlja 75,5-odstotno realizacijo glede na obljube. V evrih je to 1,07 milijona evrov manj. Največjo razliko glede na obljube pa predstavljajo investicijski odhodki.

Večja odstopanja med realiziranimi in načrtovanimi odhodki so vidna pri investicijskih odhodkih, sledijo jim tekoči odhodki in tekoči transferi.

Občina je lani za investicije lani namenila slabih 575 tisoč evrov.

Največji delež, to je 197.329 evrov, predstavljajo odhodki za nakup objekta nekdanje zadruge. Nato sledijo odhodki v višini 163.492 evrov, ki predstavljajo odhodke:

  • za rekonstrukcije in adaptacije (LC Jernej – Lušečka vas, Tovarniška ulica, sanacija plazu Bratkovšek).

Sledijo jim odhodki:

  • za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 146.556 evrov (javne poti in lokalne ceste);
  • študije o izvedljivosti projektov, nadzor in projektne dokumentacije v višini 36.056 evrov (nadzor pri energetski sanacije OŠ, LC Jernej – Lušečka vas, prenovo javne razsvetljave, izvedbeni načrt rekonstrukcije LC Jernej – Lušečka vas, načrt gradnje širokopasovnega omrežja, končna situacija za izdelavo projektne dokumentacije za centralno čistilno napravo, celovita presoja vplivov na okolje);
  • nakup zemljišč v višini 9.907 evrov,
  • nakup opreme v višini 19.689 evrov (nakup strežnika, dveh klimatskih naprav ter IR panel in stolov v mrliških vežicah).

Občina je lani 162 tisoč evrov nakazala PGD Poljčane, in sicer za nakup opreme in gasilskega avtomobila. Še dobrih 44 tisoč evrov je bilo nakazano občini Kidričevo za projekt Celovita energetska prenova javnih objektov,

Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica so za nakup rešilnega avtomobila in motorja nakazali dobrih 22 tisoč evrov, Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane za nakup računalniške in druge opreme dobrih 16 tisoč evrov, VVZ Slovenska Bistrica so za nakup opreme v vrtcu Studenice pri projektu Učilnica v naravi in za vgradnjo pred filtra industrijske centrifugalne izvedbe, nakup čajne kuhinje in drugega pohištva nakazali dobrih 16 tisoč evrov.

Za obresti je občina lani plačala 32.940 evrov. Hkrati je odplačala 248.242 evrov dolga.

Občina je imela ob koncu leta 2018 še vedno za 2,04 milijona evrov posojil, kar je bilo kar 60 odstotkov vrednosti vseh prihodkov v letu 2018.

Stanje posojil ob koncu leta 2018 je bilo naslednje:

Plača župana in stroški podžupana: 54.525 evrov

Župan Stanislav Kovačič spada v 49. plačni razred in je tudi zaposlen na občini. Podžupan  je lani svojo funkcijo opravljal nepoklicno, za kar je prejel le nadomestilo oz. nagrado.

Materialni stroški župana so bili še 2.870 evrov (objava novoletnega voščila, potni stroški službenih potovanj župana in reprezentanca – novoletno obdarovanje in pogostitev občinskih funkcionarjev, zaposlenih v občinski upravi in poslovnih partnerjev, obdaritev starostnikov v Domu dr. Jožeta Potrča v skupni višini 2.140 evrov).

Skupni stroški (predvsem) župana in podžupana so bili tako 57.395 evrov ali povprečno mesečno po 4.783 evre.

Podatki so iz zaključnega računa občine za leto 2018, ki so ga na zadnji seji obravnavali poljčanski občinski svetniki.

M. P.