sobota, 20 aprila, 2024
Doma Podravje Poljčane: V katerih primerih ni treba plačati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Poljčane: V katerih primerih ni treba plačati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Poljčane

V Občini Poljčane je s 1. januarjem 2020 začel veljati nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini. Odlok je bil že 20. novembra 2019 obljavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, številka 53/2019.

Svetniška skupina SDS Poljčane pa je v teh dneh opozorila na možnost oprostitve plačila nadomestila, ki po tem odloku velja za zazidano stavbno zemljišče, kar ne gre spregledati.

Navajajo, da je pomemben 18. člen odloka, ki določa pogoje za oprostitev plačila, in sicer:

a) zavezancu, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. 5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva pravnomočnosti odločbe o priznanju oprostitve, ki se izda na podlagi vloge zavezanca;

b) zavezancu, ki je prejemnik denarne socialne pomoči na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Odločbo o enoletni oprostitvi izda pristojni organ Občine Poljčane na podlagi vloge zavezanca. Če je bila odločba pristojnega organa Občine Poljčane o enoletni oprostitvi izdana najkasneje do izdaje odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se oprostitev upošteva za odmerno leto, v katerem je bila odločba izdana. V nasprotnem primeru se oprostitev upošteva za naslednje odmerno leto.

Iz tega sledi, da je v navedenih primerih treba uveljavljati oprostitev, za to je treba na občini podati vlogo za priznanje oprostitve plačila nadomestila, nato mora občina izdati odločbo o tem.

M. P.