Poljčane: Županovih 5.136 evrov mesečno

Proračun za leto 2019: Kraji bodo še naprej nazadovali.

Občinski svetniki Občine Poljčane so na 3. redni seji, ki je bila prejšnjo sredo, obravnavali proračun za leto 2019. Iz gradiva je razvidno, da bo občina letos zelo malo investirala. V načrtu razvojnih programov ima namreč le za 1,39 milijona evrov investicij in različnih razvojnih naložb, kar je manj kot četrtina načrtovanih odhodkov v letu 2019.

Občina načrtuje 3,8 milijona evrov prihodkov, kar je 3,1 odstotka več kot v letu 2018. Načrtovani odhodki so pri 4,3 milijona evrov, kar je manj kot v letu 2018.

Za plače zaposlenih v občinski upravi bo šlo 311 tisoč evrov. Za materialne stroške občinske uprave pa še dobrih 55 tisoč evrov.

Za izdatke za blago in storitve je načrtovanih 1,07 milijona evrov, od tega največ za tekoče vzdrževanje (602 tisoč evrov). Za obresti po posojilih bodo plačali 55 tisoč evrov.

V letu 2019 bodo porabili za več kot pol milijona evrov več kot bodo dobili v občinsko blagajno. Ob koncu leta 2019 načrtujejo, da bo občina zadolžena za 771 tisoč evrov.

Stroški župana: 5.136 evrov mesečno

Župan, ki je na občini tudi zaposlen, bo občino stal 61.640 evrov ali 4,6 odstotka več kot v letu 2018. Od tega je za bruto plačo župana načrtovanih 55.140 evrov , za njegove materialne stroške pa še 6.500 evrov, kar je 71 odstotkov več kot v letu 2018.

Kaj pa investicije in načrt razvojnih programov?

Za to skupno načrtujejo 1,39 milijona evrov ali vsega 32 odstotkov vseh odhodkov, kar je zelo malo. Največji znesek je načrtovan na postavki Ravnanje z odpadno vodo, celovito urejanje porečja Dravinje – kanal in centralne čistilne naprave, za kar nameravajo porabiti 496.664 evrov.

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest bodo predvidoma porabili le 271.628 evrov. Za projekt Po poteh naravne in kulturne dediščine je predvidenih 83.199 evrov. Za sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila imajo v načrtu 80.000 evrov. Za 63.500 evrov bodo kupili nepremičnine. Za sofinanciranje investicije v Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je načrtovanih 49.471 evrov. Za celovito energetsko prenovo javnih objektov je načrtovanih 27.000 evrov. Za cestno razsvetljavo, ureditev ulice Ob železnici je načrtovanih 21.000 evrov. Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva bo na voljo 17.000 evrov. Za sofinanciranje sakralnih objektov bo na voljo 16.000 evrov. Za investicije na pokopališču in mrliški vežici je predvidenih še 16.000 evrov. Za sofinanciranje zavijalnega pasu pri kamnolomu je načrtovanih 10.000 evrov.

Precej denarja bodo porabili za prostorsko načrtovanje (25.000 evrov) in za plačilo tehnične dokumentacije za urejanje občinskih zemljišč (32.000 evrov).

Za nakup zemljišč načrtujejo 15.000 evrov. Še 10.000 evrov načrtujejo za promocijo občine.

Kaj pa šola, knjižnica, igrišča in vrtec?

Za nakup opreme v knjižnici načrtujejo borih 500 evrov, za adaptacijo in rekonstrukcijo športnega igrišča ob osnovni šoli pa 1.640 evrov. Za vrtec je predvidenih 10.803 evra, za investicije v osnovni šoli Poljčane pa 19.607 evrov.

Zaključek: Občina v letu 2019 investicijsko oziroma razvojno ne bo ravno cvetela, za mlade v občini pa to tudi ne bo ravno vzpodbudno območje.

Nasprotno. Podobni prizori bodo del našega vsakdana še naprej.

 

M. P.