Potrebujete stanovanje? Objavljen razpis za najem neprofitnih stanovanj

(vir: pixabay.com)

Od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javni razpis za dodelitev okoli 50 sproščenih neprofitnih stanovanj v najem. Razpis je objavil Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, velja za občine, ustanoviteljice sklada, to so: Maribor, Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše.

Sklad je objavil, da se bodo stanovanja oddajala glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj. Okvirno jih bo sproščenih 50.

Oblikovali bodo ločene prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja, ki se bodo na posamezno listo uvrščali glede na občino, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče.

Od skupaj okvirno 50 razpisanih stanovanj bo zagotovljeno:

  • 40 stanovanj prosilcem s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Duplek;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Hoče – Slivnica;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Miklavž na Dravskem polju;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Rače – Fram;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Starše.

Polovica stanovanj v vsaki občini ustanoviteljici sklada bo namenjenih za najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo varščine in se bodo uvrščali na listo A. Druga polovica stanovanj za oddajo bo namenjena za najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati varščino in se bodo uvrščali na listo B.

Stanovanja so predvidena na različnih lokacijah na območju občin, praviloma se bodo dodelila na območju občine, kjer imajo upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja prijavljeno stalno bivališče. Če v teh občinah ni razpoložljivih stanovanj, bo sklad lahko oddal stanovanje tudi na območju druge občine, kot je stalno prebivališče prosilca.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena s posebno uredbo oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal med oddajo stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo tudi pravico do znižane neprofitne najemnine.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, okvirno 180 evrov.

Kdo so upravičenci?

Poslovno popolno sposobni državljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, tudi državljani ostalih članic Evropske unije. Za vse pa velja, da morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače – Fram in Občine Starše.

Ne glede na navedeno, so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih, Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ali Zakonu o začasnem zatočišču. Tudi v tem primeru morajo imeti prosilci prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače – Fram in Občine Starše.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

  • žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedenih občin, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, da prosilec ne kandidira skupaj z osebo, ki nasilje izvaja;
  • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo, ne glede na kraj stalnega bivanja, v občinah ustanoviteljicah JMSS Maribor možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
  • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi po zapisniku o točkovanju stanovanja:

Več podrobnosti lahko pogledate na naslednjem spletnem naslovu: jmss-mb.si/

M. P.