Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, do 500 ljudi dovoljeno na javnih shodih in prireditvah ter drugih zbiranjih, a brez pogostitve

Vlada je izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter ga objavi v Uradnem listu RS. Odlok je začel veljati danes.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji in v času zbiranja prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi

Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.

Do 500 ljudi na organiziranih javnih shodih in prireditvah ter drugih zbiranjih, a brez pogostitve

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ. Na teh shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

Kadar je prijava javnega shoda ali javne prireditve v skladu z zakonom obvezna, mora organizator ob prijavi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Za zagotovitev in spoštovanje ukrepov iz odloka je odgovoren sklicatelj oziroma organizator.

NIJZ je dolžan obravnavati vsako podano vlogo za izdajo pozitivnega mnenja za javni shod, javno prireditev ali drugo obliko zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, in izdati pozitivno ali negativno mnenje.

Nadzor

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Vir: Vlada RS 

M. P.