Pričeli z odstranjevanjem nelegalno označenih kolesarskih poti po mirnih conah na Pohorju

(vir: zgs.si)

Uvodna fotografija prikazuje primer samovoljnega in nedopustnega spreminjanja režima uporabe gozdne ceste na Pohorju z nelegalnim dodajanjem dopolnilne table za izjemo.

Kolesarji, ki sledijo tem oznakam in zaidejo na tako označeno gozdno cesto, predstavljajo motnjo v mirnem gozdnem prostoru, hkrati pa so tudi v prekršku in bi lahko bili oglobljeni za vožnjo po gozdni cesti, kjer je promet s posebnim režimom prepovedan.

V območni enoti Maribor Zavoda za gozdove Slovenije so zato pričeli z odstranjevanjem vseh neusklajenih ter nelegalno postavljenih signalizacij za kolesarske in druge poti, ki vodijo skozi zaprte predele Pohorja oziroma t. i. mirne cone.

Ugotavljajo, da se je rekreacija v gozdnem prostoru v preteklih desetletjih močno razširila, tudi na predele, kjer množična prisotnost ljudi iz različni razlogov ni zaželena (varstvo narave, gozdna proizvodnja …).

V zadnjih letih opažajo tudi občuten porast števila obiskovalcev gozdnega prostora na Pohorju. Obisk se močno povečuje tudi v predelih, kjer množična prisotnost človeka ni zaželena. To so predeli Pohorja, ki so zaradi ohranjanja ugodnega življenjskega prostora za številne redke in občutljive živalske vrste ter njihove gozdne ekotope namensko izločeni kot mirne cone.

Večina pohorskih gozdov in gozdnih cest je odprta za turizem in rekreacijo. Le manjši delež ohranjenih površin gozdov je zaradi zahtev določenih živalskih vrst namenjen ohranjanju miru v tako imenovanih mirnih conah. S tem namenom je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki gozdov in občinami vzpostavil poseben režim uporabe omrežja gozdnih cest na Pohorju, ki je v veljavi že več desetletij. S tem režimom so mirne cone zaprli za ves promet, razen za lastnike gozdov in gospodarjenje z gozdovi. Kljub prometnim označbam, ki prepovedujejo vožnjo, se rekreacija širi v te gozdove, ki potrebujejo mir in bi za rekreacijsko rabo morali ostati zaprti.

Sporna praksa: Označevanje kolesarskih poti

Med sporne prakse sodi označevanje kolesarskih poti brez soglasja Zavoda za gozdove Slovenije in lastnikov gozdov po gozdnih cestah, ki so s posebnim režimom za javnost zaprte. Označevalci s strani različnih organizacij tako mimo Zakona o gozdovih spreminjajo režim uporabe gozdnih cest.

Zavod za gozdove Slovenije je zato začel z odstranjevanjem vseh neusklajenih in nelegalno postavljenih usmerjevalnih tabel skozi mirne cone.

Vir: zgs.si

M. P.