Rače – Fram: Na voljo subvencije za komunalne čistilne naprave in hišna črpališča

Občina Rače  – Fram je objavila javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za leto 2019. Na voljo ima 15 tisoč evrov, razpis je odprt do porabe sredstev v občinskem proračunu oziroma najpozneje do 15. oktobra 2019.

Občina bo v letu 2019 namenila nepovratna finančna sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE in hišnih črpališč.

Nepovratna sredstva se dodeljuje samo za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda, ter za izgradnjo hišnih črpališč na območjih, kjer gravitacijska navezava na javno kanalizacija ni možna. 

Subvencija se dodeli: Lastniku (fizični osebi) stanovanjskega objekta s stalnim prebivališčem na območju občine Rače – Fram.

Subvencija se ne dodeli za vikende oz. počitniške objekte ter za objekte, ki so grajeni z namenom prodaje.

Subvencija za male čistilne naprave znaša največ do 50 % vrednosti nakupa naprave in hkrati največ 1.000 evrov. Za nakup 1 (ene) čistilne naprave je možno uveljavljati subvencijo zgolj z eno vlogo.

Subvencija za izgradnjo hišnega črpališča znaša največ 50 % vrednosti izgradnje in hkrati največ 1.000 evrov. Subvencionirani stroški zajemajo material (jaški, cevi, spojke, črpalka ipd.). V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo nižji od maksimalno upravičenih sofinanciranih sredstev, se upošteva znesek računov. Dela morajo biti zaključena pred vložitvijo vloge o sofinanciranju.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Rače – Fram, na tel. št. 02 609 60 23 (Mateja Frešer) ali 02 609 60 17 (Samo Rajšp).

Več podrobnosti je na voljo tukaj

M. P.