Rače – Fram: Občina bo začela s postopkom sprememb in dopolnitev OPN

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram bo konec leta 2021 pričela s postopkom priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN). V ta namen obveščajo vse zainteresirane, da lahko na občini podajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora.

Pobudo je treba vložiti na predpisanem obrazcu, saj mora biti vsaka vloga ustrezno utemeljena.

Pobude je mogoče oddati elektronsko na naslov [email protected], ali osebno na občini ali po pošti, na naslov Občina Rače – Fram, Grajski trg 14, Rače.

Pobudo lahko oddate do 31. 10. 2021. Vloge, ki bodo prispele po 31. 10. 2021, bodo obravnavane v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN.

Vlagateljem, ki so na občino podali vlogo za spremembo namenske rabe v obdobju od leta 2015 do 30. 9. 2021, ni potrebno vložiti nove vloge. Zaradi časovne odmaknjenosti bodo vsi vlagatelji, ki so oddali vloge v obdobju od leta 2015 do leta 2020,  pisno pozvani, da se opredelijo o ustreznosti podane vloge (morebitna dopolnitev ali sprememba že vložene vloge).

Podaja pobude in plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

Za vse dodatne informacije ali vprašanja so na voljo na tel. številki: 02/609 60 15 (Suzana Pungartnik) oz. e-naslovu: [email protected]

Pobuda – vloga se nahaja na povezavi: tukaj

M. P.