Rače – Fram: Občina nadaljuje s prakso dobrega gospodarja

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram je leto 2020 zaključila s 7,69 milijona evrov prihodkov in 7,64 milijona evrov odhodkov. Proračunski presežek je bil 49.339 evrov. Glede na načrtovane zneske so dosegli 89,5 % prihodkov in 65,7 % odhodkov.

Pri prihodkih so bistveno odstopali kapitalski prihodki iz prodaje premoženja (zemljišč in ostalega) in transferni prihodki, oboji so bili nižji od načrtovanih. Pri transfernih prihodkih gre predvsem za prihodke iz državnega proračuna in evropskih skladov. Slednje je povezano z investicijami in odobrenimi projekti.

Znano je, da je bilo črpanje evropskih sredstev v prejšnjih letih na nivoju države izredno skromno, z novo vlado v letu 2020 se je to izredno pospešilo, vendar bodo nekateri učinki v občinah vidni šele letos. Lansko leto je tudi izredno zaznamovala epidemija z novim koronavirusom.

Pri proračunskih odhodkih so bile nižje od načrtovanih prav vse postavke. Investicijski odhodki pa so bili doseženi le v dobri polovici (50,4 %) načrtovanih. Tudi iz teh podatkov je razvidno, da so se nekatere investicije zamaknile.

Rebalans proračuna za leto 2021

Občinski svet je na seji prejšnji četrtek, poleg zaključnega računa za leto 2020, sprejel tudi rebalans proračuna za leto 2021. Letos načrtujejo 9,35 milijona evrov prihodkov in 12,44 milijona evrov odhodkov, od tega kar 5,7 milijona evrov za investicije. Načrtovani primanjkljaj v višini 3,08 milijona evrov pa bodo pokrili s presežkom denarnih sredstev iz prejšnjega leta. Zadolževanja občine tako ne načrtujejo niti v letu 2021.

Investicije v letu 2021

Iz Načrta razvojnih programov je razvidno, da v letošnjem letu največjo porabo načrtujejo na področjih:

– Cestni promet in infrastruktura: 1,4 milijona evrov, od tega za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest 1,28 milijona evrov;

– Za varovanje okolja in naravne dediščine načrtujejo porabo 3,0 milijona evrov, največ za ravnanje z odpadno vodo, od tega kar 2,34 milijona evrov za projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje, v delu, ki se nanaša na občino

Občina načrtuje, da bo za investicije iz evropskih skladov letos pridobila 1,28 milijona evrov, iz državnega proračuna 314 tisoč evrov, lastnih sredstev bo 4,65 milijona evrov.

M. P.