Rače – Fram: Razpis za žepnine dijakom in študentom

(vir: pixabay.com)

Občina Rače – Fram je objavila razpis za podelitev žepnin za dijake in študente iz te občine. Razpis je za novo šolsko ali študijsko leto 2021 – 2022. Žepnina znaša 50 evrov mesečno.

Žepnina bo prosilcem, tako dijakom kot študentom, dodeljena za deset mesecev, in sicer za obdobje od 1. septembra 2021 do 30. junija 2022.

Pravico do prejemanja žepnine imajo vsi dijaki in študenti, ki izpolnjujejo osnovne splošne in posebne pogoje, in sicer:

– imajo v času oddaje vloge stalno prebivališče na območju občine Rače-Fram,

– se pravočasno prijavijo na javni razpis za dodelitev žepnin,

– oddajo popolno vlogo.

Posebni pogoji so: dijaki v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let, niso vpisani v programe samoizobraževanja ali poklicnega tečaja in imajo status dijaka od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

Za študente pa velja: če študenti 1. letnikov vseh študijskih programov do 30. 6. 2022 ne bodo starejši od 21 let (razpis je torej aktualen za tiste študente 1. letnikov, ki so bili rojeni do vključno 30. 6. 2001).

Nadalje na občini navajajo, da študentom žepnina pripada za 1. bolonjsko stopnjo (raven 6) in 2. bolonjsko stopnjo (programi 3 + 2, 4 + 1 ali enoviti magistrski študij – raven 7) in za čas statusa absolventa, v kolikor v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let.

Za študente medicine (tudi veterinarske) velja, da žepnino lahko pridobijo, če v času vložitve vloge niso starejši od 27 let.

Potrebna dokazila

Potrebna so naslednja dokazila, ki jih je k vlogi dolžan priložiti vlagatelj:

– originalno potrdilo o šolanju za dijake oz. originalno potrdilo o vpisu za študente (velja za vse);

– fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka računa (velja za tiste vlagatelje, ki vlog ne bodo izpolnjevali računalniško);

– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ga bo občina pridobila sama iz uradnih evidenc.

Rok in način prijave na razpis:

Prosilec vloži vlogo za pridobitev žepnine na obrazcu, ki bo od 20. avgusta 2021 dalje na voljo v prostorih Občinske uprave Občine Rače – Fram (tajništvo) ter na spletnih straneh Občine Rače – Fram (naslov: www.race-fram.si, zavihek “E občina”, nato “Vloge in obrazci”). Kontaktna oseba za pojasnila je Simona Antolič.

Vloge z vsemi prilogami bo potrebno obvezno vložiti fizično/osebno (ne prek pošte!), in sicer v času uradnih ur.

Pomembno! Vloge je treba vložiti na sedežu Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače (pri Tamari Repnik), v naslednjih terminih:

dijaki: od 25. avgusta do vključno 6. septembra 2021,

študenti: od 27. septembra do vključno 8. oktobra 2021.

Roke za oddajo vlog je potrebno dosledno upoštevati.

Vlog za dodelitev žepnine pred objavljenimi roki in po poteku teh rokov ne bodo sprejemali!

Zaradi organizacije dela občinske uprave na občini navajajo, da bodo vloge za dijake in študente zbirali ločeno.

Osebna vložitev pa je potrebna zaradi določitve šifre (in seznanitve vlagatelja s to šifro), pod katero bo vloga vodena.

Rok za odločitev o vlogi

O vlogah bo (pod šifro) odločeno s skupnima odločbama (posebej za dijake in študente), ki bosta izdani najkasneje do 8. oktobra 2021 za dijake in najkasneje do 8. novembra 2021 za študente ter javno objavljeni na oglasni deski Občine Rače-Fram in na občinski spletni strani.

Prvo nakazilo (s poračuni za čas od septembra 2020 dalje) je predvideno do konca novembra 2021.

Prejemnikom žepnin bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec

Vir: race-fram.si

M. P.