Rače – Fram: Vpis malčkov v vrtec za prihodnje šolsko leto

(vir: Občina Rače - Fram)

Vrtec pri OŠ Fram in Vrtec pri OŠ Rače vabita na vpis novincev za šolsko leto 2021/2022, ki bo potekal od ponedeljka, 1. 3. 2021, do srede, 10. 3. 2021.

Vpisni list oddate po navadni pošti, na voljo je na spletnih straneh vrtcev, pa tudi na spletni strani Občine Rače – Fram – tukaj

Vpisnemu listu je treba priložiti:

– kopijo osebnega dokumenta staršev in osebni dokument otroka.

V kolikor imate v Občini Rače-Fram stalno oz. začasno prebivališče več kot eno leto in to iz osebnega dokumenta ni razvidno, priložite tudi fotokopijo potrdila o stalnem/začasnem prebivališču;

– potrdilo delodajalca obeh staršev;

– za otroke, mlajše od treh let priložite tudi odločbo CSD, o koriščenju starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, katerega starši bodo k vlogi priložili potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ali listine, ki dokazujejo, da vpisujejo otroka s posebnimi potrebami (individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik centra za zgodnjo obravnavo).

M. P.