Rače-Fram: Začeli s postopkom izdelave načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram je pričela postopek izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko gradnjo v Framu. Iz gradiva in ureditvene situacije je razvidno, da je načrtovana gradnja šestih novih stanovanjskih stavb.

Predmet načrta je gradnja enostanovanjskih stavb na zemljiščih parc. Št. 1115/1 in 1115/2, k. o. 717 – Fram ter priključitev stavb na javno gospodarsko infrastrukturo ter javno cestno omrežje.

Glede na zakon mora občina pri oblikovanju izhodišč zagotoviti sodelovanje vseh udeležencev v prostoru. Zato občane poziva, da jim najkasneje do 9. avgusta 2021 posredujejo morebitne predloge in pripombe na predlog načrtovane prostorske ureditve.

Pripombe lahko pošljejo na elektronski naslov občine ali po pošti. Gradivo je dostopno na povezavi: race-fram.si

Ureditvena situacija je naslednja:

M. P.