Rače – Fram: Zaključni račun za leto 2020

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram je imela lani 7,69 milijona evrov prihodkov in 7,641 milijona evrov odhodkov. Proračunski presežek je bil 49.339 evrov. Poslovanje občine je bilo v preteklem letu dobro, kolikor je bilo mogoče izpolniti zadani plan dela.

Pri prihodkih so dosegli 89,5 odstotka načrtovanih, odhodki pa so bili bistveno nižji. Porabili so le 65,7 odstotka načrtovanega zneska, kar je slabi dve tretjini.

Občina, ki slovi po tem, da nima niti evra dolga, se ni zadolževala niti v letu 2020. Na dan 31. 12. 2021 pa je imela na računu kar 3,12 milijona evrov.

Občina lani sicer ni dosegla vseh ciljev, ki si jih je zadala. Glavni vzrok je (ne)izgradnja nove čistilne naprave Rače, katere gradnja se je zamikala iz preteklih let zaradi počasne izdaje vseh soglasij s strani pristojnih ministrstev.

Postopek razpisa in izbire izvajalca za začetek investicije so tako po vseh ovirah pričeli šele v letu 2020. Zaključek izgradnje čistilne naprave je predviden v letu 2022, v letu 2023 pa poskusno obratovanje.

Prenesena finančna sredstva bodo v veliki meri porabili za izvedbo investicije izgradnja nove čistilne naprave v Račah.

Stroški vodenja občine

Za dejavnost župana in podžupana so lani porabili 76.405 evrov, kar je bilo v povprečju 6367 evrov mesečno. Od skupnega zneska je bilo za plače porabljenih bruto 52.045 evrov (4337 evrov bruto mesečno), za materialne stroške in reprezentanco županstva 14.360 evrov (povprečno 1196 evrov mesečno), za nagrado za neprofesionalno opravljanje funkcije župana pa je bilo izplačano 10.000 evrov (povprečno 833 evrov mesečno).

Za dejavnost občinskega sveta so porabili 64.707 evrov, od tega 35.500 evrov ta sejnine svetnikov, odborov in komisij.

Kapitalski deleži

Občina Rače – Fram ima na dan 31 .12.2020 kapitalske deleže v naslednjih javnih podjetjih:

  • Nigrad d. o. o.                              2,1633%
  • Mariborski vodovod d d.                8615 delnic
  • Zavod za urbanizem Maribor         12,13 %
  • Snaga d. o. o.                              1,715 %
  • Komunala Slov. Bistrica d. o. o.      0,2308 %
  • ZD dr. A. Drolca Maribor                3,55 %
  • JZ Mariborske lekarne                   3,55 %
  • Mariborska razvojna agencija         3,55 %
  • Farmadent                                    3,55 %

Vrednost vseh občinskih kapitalskih naložb na dan 31. 12. 2020 je bila 605.313,86 evra.

Saldo naložbe sofinanciranje izgradnje gasilskega doma v Framu je bil 213.587,43 EUR.

Vrednost 3,5255-odstotnega deleža občine v Stanovanjskem skladu Maribor je bil  2.937.028.01 EUR

Skupna vrednost naložb na dan 31. 12. 2020 je bila 3.755.929,30 evra.

Občina lani ni najemala in tudi dajala ni nobenih posojil.

M. P.