RIC Slovenska Bistrica: Mikrokrediti za mikro in mala podjetja 2019

(vir: pixabay.com)
Razvojno informacijski center (RIC) Slovenska Bistrica je na spletni strani objavil povezavo do razpisa za posojila za mikro in mala podjetja, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad. Najnižji znesek posojila je 5.000 evrov, najvišji pa 25.000 evrov. Prvi rok za prijavo je 17. januar 2019.

Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Obrestna mera je 37,5 %, 6-mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p. a. (fiksni del); če je EURIBOR negativen, se šteje kot 0 %.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

1.  prvi rok je 17. 1. 2019,
2.  nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,
3.  4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019,
4.  nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.

Več podatkov je dostopnih ric-sb.si/ in tukaj: podjetniskisklad

Kdor potrebuje pomoč, se lahko obrne na RIC, kjer navajajo, da je ena od njihovih nalog tudi to, da za podjetje ali projekt poiščejo ustrezen vir finančnih sredstev, podprt s strani Slovenije ali Evropske unije.

M. P.