Slovenska Bistrica: Krediti pod ugodnejšimi pogoji za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini

Slovenska Bistrica (vir: Služba Vlade RS za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko)

Občina Slovenska Bistrica je v sodelovanju z Delavsko hranilnico objavila razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2020 (krediti pod ugodnejšimi pogoji).

Kredit lahko pridobijo:

 • mikro in mala podjetja,
 • samostojni podjetniki,
 • obrtniki,
 • osebe, ki opravljajo samostojni poklic in
 • osebe, ki so v fazi ustanavljanja podjetja.

Kredit je namenjen za širitev proizvodnje, storitveno proizvodnih dejavnosti, turističnih in nočitvenih zmogljivosti, povečanju zaposlovanja in samozaposlovanja.

Upravičeni stroški so: stroški nakupa opreme in strojev, stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč ter stroški nakupa, graditve in obnove poslovnih prostorov in objektov.

Dejavnost se mora opravljati na območju občine Slovenska Bistrica.

Krediti se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:

 • obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,5 %;
 • višina kredita: do 75 % predračunske vrednosti naložbe, najmanj 10.000,00 EUR in največ 200.000 EUR;
 • rok vračila: do 60 mesecev;
 • strošek odobritve: 1 % od vrednosti kredita (min. 100,00 EUR in max. 500 EUR);
 • strošek vodenja kredita: 5,00 EUR na mesec za vodenje;
 • način odplačila: obročno;
 • moratorij na vračilo glavnice kredita: do 6 mesecev (v kolikor se za to možnost odločite);
 • mesečno plačilo obresti za čas moratorija;
 • možne oblike zavarovanja kredita; z zastavno pravico na nepremičnih stvareh, premičnih stvareh, z menico, garancijo, poroštvom pravne ali fizične osebe, zavarovalna polica, oziroma z drugimi finančnimi instrumenti, ki so primerni za poplačilo terjatev;
 • ostali pogoji v skladu z akti banke.

Rok za prijavo je 21. oktober 2020 oz. do porabe sredstev.

Vloge se vložijo na Delavska hranilnica d. d. Ljubljana – Podružnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica.

Vloga mora biti predložena v kuverti z navedbo: “Prijava na razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2020”.

Vloga je dostopna v vložišču Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, ali na spletni strani Občine Slovenska Bistrica (tukaj) oziroma v Delavska hranilnica d.d. Ljubljana – Podružnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica.

Dodatne informacije so na voljo pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana –Podružnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica (g. Bojan Polh, tel. 02 6209 355 in Suzana Vršnak, tel. 02 6209 354)

ter Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slov. Bistrica (ga. Slavka Zafošnik, tel. 02 843 28 38).

Vir: ric-sb.si/

M. P.