Slovenska Bistrica: Občina letos za investicije načrtuje 20,7 milijona evrov

Slovenska Bistrica (vir: arhiv)

Bistriški občinski svet je na februarski seji sprejel proračun občine za leto 2021. Načrtovani prihodki so dobrih 29 milijonov evrov, odhodki 39,5 milijona evrov, pri tem bodo kar 20,7 milijona evrov namenili investicijam. V proračunu je načrtovan primanjkljaj, ki pa ga bodo pokrili s presežki v preteklem letu in delno z zadolževanjem.

V bistriški občini načrtujejo, da bodo letos prejeli 3,33 milijona evrov evropskega denarja, največ za sofinanciranje kanalizacije aglomeracije Zgornja Polskava (3,07 milijona evrov).

Dodatno načrtujejo še pridobitev 100 tisoč evrov za sofinanciranje naslednjih projektov: Urbani vrtovi (80 tisoč), Zapelji me (15 tisoč) in Feedschools, projekt zmanjšanja toplogrednih plinov (18 tisoč evrov).

Iz državnega proračuna pričakujejo še 1,26 milijona evrov, kot sofinanciranje več manjših projektov.

Občina načrtuje naslednje investicije:

1. Dom starejših: 100.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za nadzidavo Doma starejših v Slovenski Bistrici. V 2. obravnavi se povečujejo sredstva za pripravo projektne dokumentacije PZI (projekta za izvedbo).

2. Obnova dvorca Zgornja Polskava: 150.000 evrov (za naslednjo fazo obnove dvorca Zgornja Polskava)

3. Začetek obnove Dvorane Bistrica in izgradnje Plezalnega centra: 2.300.000 evrov

4. Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami: 600.000 evrov

Rekonstrukcija Slovenske ulice obsega rekonstrukcijo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in obnovo vozišča s površinami za pešce. Rekonstrukcija zajema tudi Miklošičevo ulico, Jurčičevo ulico, Tavčarjevo ulico in Zeleno ulico. Postavka se bistveno povečuje zaradi predvidene realizacije celotnega projekta oziroma investicije, saj je izdelana projektna dokumentacija ter vzpostavljeni ostali pogoji za pristop h gradnji.

5. Izgradnja kanalizacijskega sistema: 450.000 evrov

Načrtujejo se širitve kanalizacijskega omrežja za doseganje ciljev v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so opredeljeni tudi v Programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. V ta namen je predvidena navezava kanalizacijskega sistema na območju Jožef v Slovenski Bistrici in priključitev na čistilno napravo Slovenska Bistrica. Postavka se je v primerjavi s 1. branjem proračuna bistveno povečala zaradi predvidene realizacije projekta oziroma investicije.

6. Energetska obnova stavb: 353.200 evrov

7. Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava: 3.595.000 evrov

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica« je v zaključni fazi pred podpisom pogodb za izvajalce gradnje, strokovnega nadzora in obveščanja javnosti. Po pravnomočnosti odločitev o izbiri izvajalcev se bodo v letu 2021 – dela začela izvajati.

8. Izgradnja kolesarske poti: 1.200.000 evrov

V skladu s sprejeto investicijsko dokumentacijo se v letu 2021 načrtuje pričetek izgradnje kolesarske poti ob LC Pečke – Slovenska Bistrica (odsek železniška postaja Slovenska Bistrica – mesto Slovenska Bistrica).

9. Izgradnja zelenega parkirišča: 500.000 evrov

Planirana sredstva na postavki so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in začetek ureditve Zelenega parkirišča v Slovenski Bistrici.

10. Avtobusna postaja Slovenska Bistrica: 250.000 evrov

Planirana sredstva so namenjena za odkup zemljišč in pripravo projektne dokumentacije za ureditev avtobusne postaje.

11. Urbani vrtovi: 180.000 evrov

Planirana sredstva so namenjena za ureditev urbanih vrtov, ki bodo nadomestili območje, ki jih sedaj zasedajo vrtički pri Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica.

12. Urejanje Tomšičeve ulice: 98.000 evrov. V okviru ureditve Tomšičeve ulice v Slovenski Bistrici se izvaja ureditev komunalne infrastrukture, in sicer rekonstrukcija sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja in hišnih priključkov. Zagotovljen je strokovni nadzor in koordinator za varstvo pri delu Čeprav so dela izvedena, izvajalec še ni izstavil končne situacije in se to planira v letošnjem letu, zato je to tudi v občinskem proračunu.

Zajeli smo večje investicije, podatke smo vzeli iz gradiva za obravnavo na seji občinskega sveta. Vir: slovenska-bistrica.si

M. P.