Slovenska Bistrica: Občina najavila javno razgrnitev prostorskih dokumentov za širitev industrijske cone Impol

(vir: mapsights.com)

Občina Slovenska Bistrica je objavila obvestilo o nameravani javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijske cone Impol in Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za širitev industrijske cone Impol.

Dokumenta bosta javno dostopna, razgrnjena, v času od 24. aprila do vključno 24. maja 2019.

Gre za prostorski akt, ki se nanaša na širitev industrijskega kompleksa Impol z gradnjo poslovno-proizvodno-obrtno-skladiščnih objektov, ureditve manipulativnih površin in okolja ter navezave na obstoječo in novo gospodarsko javno infrastrukturo.

Impol se namerava širiti na parc. št. 871/12, 884/11, 884/13, 884/17 in 2480/18, vse k. o. Slovenska Bistrica, oz. med obstoječim industrijskim kompleksom Impol in lokalne ceste Od krožišča do krožišča (Mroževa ulica).

Dokumenta bosta od srede, 24. aprila, javno razgrnjena v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10 in v prostorih Krajevne skupnosti Pohorski odred, Tomšičeva ulica 24.

Ogled razgrnjenih dokumentov bo možen v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.

Javna obravnava dokumentov bo 23. maja 2019, ob 10. uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.

V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenima dokumentoma posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: [email protected] ali [email protected], jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave.

Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve, ob 13. uri, ne glede na način dostave.

M. P.