Slovenska Bistrica: Občina objavila razpis za 160 tisoč evrov štipendij

(vir: pixabay.com)

Občina Slovenska Bistrica je na svoji spletni strani objavila razpis za štipendiranje študentov za študijsko leto 2018/2019. Na voljo je 160.000 evrov.

Gre za celoletne štipendije, za katere lahko zaprosijo študenti naslednjih programov: bolonjski enoviti magistrski študij, univerzitetni študij – I. bolonjska stopnja in univerzitetni študij – II. bolonjska stopnja.

Višina štipendije znaša:

  • osnovna štipendija: 180,00 EUR
  • dodatek za uspeh:   30,00 EUR
  • dodatek za bivanje: 50,00 EUR

Dodatek za uspeh pridobi študent na osnovi dokazila s strani fakultete, da spada med 5 % najboljših študentov v generaciji. Dodatek za bivanje pa pridobi študent, če v času študija biva v kraju študija.

Sredstva za štipendije se v proračunu Občine Slovenska Bistrica razdelijo na dva sklopa, in sicer:

  1. SKLOP A: 50 % oz. 80.000,00 EUR planiranih sredstev se nameni za štipendije študentov, ki se izobražujejo na izobraževalnih programih s področja naravoslovja, tehnike in medicine,
  2. SKLOP B: 50 % oz. 80.000,00 EUR planiranih sredstev se nameni za študente, ki se izobražujejo na vseh ostalih izobraževalnih programih.

Štipendijo lahko pridobijo študenti, od vključno II. letnika univerzitetne prve in druge bolonjske stopnje ali drugih enovitih univerzitetnih programov in študentje, ki so vpisani v dodatno leto in izpolnjujejo naslednje pogoje:

a.) imajo stalno bivališče v Občini Slovenska Bistrica najmanj eno leto pred oddajo vloge za pridobitev štipendije;

b.) študirajo po uvodoma navedenih programih;

c.) imajo v preteklem študijskem letu glede na leto za katero se oddaja vloga povprečno oceno opravljenih obveznosti:

  • najmanj 8,00 – študenti, ki obiskujejo izobraževalne programe iz področja naravoslovja, tehnike, medicine in
  • najmanj 8,50 – študenti, ki obiskujejo vse ostale izobraževalne programe.

Pri tem se upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila oddana vloga za pridobitev štipendije.

Podrobnejši pogoji za pridobitev štipendije in Vloga za pridobitev štipendije so dostopni na spletni strani: razpis

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 15. 10. 2018.

M. P.