Slovenska Bistrica: Občina objavila razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Slovenska Bistrica je objavila javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2019. Razpis je odprt do vključno 31. oktobra 2019.

Občina bo povrnila do 50 odstotkov stroškov za postavitev naprave oziroma največ 800 evrov za posamezni objekt. Če bo po posameznem objektu na čistilno napravo več priključkov, pa bodo sofinancirali največ do 600 evrov.

Upravičenci do sofinanciranja so lastniki objektov, to so fizične ali pravne osebe, ki so na območju občine lastniki ali solastniki enega ali več grajenih objektov, v katerih nastaja komunalna voda in katerih objekti se nahajajo praviloma izven območij aglomeracij ter so že vključeni v sistem izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Mala komunalna čistilna naprava je lahko grajena, in njena gradnja sofinancirana, tudi na območju znotraj aglomeracije, vendar mora biti v tem primeru iz soglasja izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod razvidno, da priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje ni možna.

Kdo ni upravičen do sofinanciranja?

  1. Lastniki objektov na območju, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in v 100 m pasu od javne kanalizacije, kjer je mogoča priključitev.
  1. Lastniki objektov na območju aglomeracij Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Pragersko, Leskovec in Šmartno na Pohorju in v 100 m pasu izven aglomeracij, kjer je že zgrajena javna kanalizacija in je na razdalji 100 m oddaljenosti omogočena priključitev na njo.

Pomembno: Sofinanciranje stroškov gradnje MKČN zajema tudi upravičence, ki so že zgradili malo komunalno čistilno napravo po 1. 1. 2013 in izpolnjuje vse pogoje po tem razpisu.

Kandidati se na razpis prijavijo s pisno vlogo.

Obrazec Vloga za sofinanciranje MKČN je na voljo na spletnem naslovu slovenska-bistrica.si oziroma v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica.

Več o razpisu je na voljo tukaj

M. P.